مواد درسی - پوھنتون کابل

مواد درسی

 

مواد درسی درپوهنځی زمین شناسی مطابق مضمون اکثراً توسط استاد مضمون تهیه میگردد. استادان مضامین، مواد درسی خویش را بااستفاده از جدید ترین منابع ومأخذ های داخلی وخارجی مانند کتب، مجلات علمی، دیتاها، جداول، ارقام مشاهداتی، چارت ها، نقشه های مختلف النوع مانند نقشه های هواشناسی، نقشه های دریایی و هایدرولوژیکی، نقشه های جغرافیایی، نقشه های جیولوجیکی، گراف ها وغیره به شکل کتب درسی، لکچر نوت ها وغیره آماده میسازند. درصنوف درسی ولابراتوارهای پوهنځی زمین شناسی بخاطر توضیح وتشریح دروس از پروجکتور، بیمر، تخته وقلم های مارکر استفاده به عمل می آید. اداره پوهنځی زمین شناسی ودیپارتمنت های مربوطه آن نیز همیشه بخاطر تجهیز لابراتوارها، ستیشن هواشناسی، موزیم احجار و تربیه و ترینینگ کادرهای خویش کمک مؤسسات بین المللی مانند DAAD، UNDP،  USAID،ICIMOD  ودیگر مؤسسات و نهاد های ملی و بین المللی را جلب نموده اند که مواد درسی مضامین مختلفه این پوهنځی را غنی تر ساخته است. قابل یادآوری است که استادان، دیپارتمنت ها، اداره پوهنځی ومقامات ذیربط باید در این زمینه تلاش های بیشتری نمایند.

بخش اصلی مواد درسی را صنوف درسی تشکیل میدهد. اکثریت صنوف این پوهنځی گنجایش 20 الی 40 نفر محصل را دارا می باشد. در حالیکه سال گذشته درصنوف اول این پوهنځی به تعداد 300 نفر محصل برای دیپارتمنت های سه گانه این پوهنځی معرفی گردیده است که صنوف موجوده به هیچ وجه گنجایش تعداد فوق الذکر را ندارد. به همین دلیل از مقامات تقاضا به عمل می آید که درزمینه توجه همه جانبه نمایند وصنوف کلان درسی ویا یک ا دیتوریم در اخیتار این پوهنځی قرار داده شود.

شیوه های ارزیابی محصلان:

 دروس محصلان این پوهنځی در ختم دروس یومیه مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزیابی سیمنارها، کارهای خانگی، کارهای ساحوی ولابراتواری، امتحانات صنفی و وسط سمستر از جانب استادان و در ختم هر سمستر از جانب دیپارتمنت ها، کمیته امتحانات و اداره پوهنځی صورت میگیرد. حاضری، رعایت نظم و دسپلین وامتحانات نهایی به شیوه های مختلف ارزیابی می گردد که شیوه های ارزیابی نظر به مضامین ونحوه تدریس متفاوت میباشد اما ارزیابی امتحانات وسط سمستر ونهایی توسط کمیته امتحانات شرط حتمی است. امتحان نهایی از 60 فیصد، امتحان وسط سمستر از 10 الی 20 فیصد، کارهای خانگی، کارهای ساحوی ولابراتواری از 20 الی 30 فیصد درنظرگرفته میشود. ارزیابی از فعالیت های استادان در هفته اخیر هر سمستر توسط آمریت های دیپارتمنت ها صورت میگیرد.