بیوگرافی الحاج پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالغیاث "صافی" - پوھنتون کابل

بیوگرافی الحاج پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالغیاث "صافی"

 

پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالغیاث "صافی"  در سال 1341  در قریه بادیل ولسوالی نرنگ ولایت کنر متولد گردیده و در سال 1347 شامل ابتدایه و متوسطه لیسه نرنگ  را به پایان رسانیده و در سال 1359 به درجه عالی از  لیسه عالی ننگرهار فارغ  و بعد سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل گردید.  بعد از اکمال موافقانه سمستر اول در سال 1360 بنا بر شایستگی از جانب ریاست پوهنتون کابل در یک بورسیه تحصیلی معرفی و شامل پوهنتون هایدرومتیورولوژی شهر آدیسه جمهوری اوکراین گردید. در سال 1366 به سویه ماستر در رشته علوم جغرافیایی با رشته تخصص در متیورولوژی ( پیشگویی ها اوضاع جوی) فارغ التحصیل گردید. و بعد از اتمام دوره ماستری به کشور بازگشت و شامل خدمت عکسری  در فرقه 20 نهرین شده و در سال 1368 بعد از ترخیص دوره مکلفیت  شامل کادر علمی دیپارتمنت هایدرمتیورولوژی پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل گرديد.

از سال 1368 الی 1373 به حیث استاد این دیپارتمنت و در اثنای جنگ های داخلی در بخش تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان مصروف خدمت بوده و در سال 1380 دوباره به وظیفه مقدس استادی به پوهنحی زمین شناسی برگشته و از سال 1382 تا فعلآ به حیث آمر دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی ایفای وظیفه مینماید بر علاوه وظایف استادی و امریت دیپارتمنت از سال 1385 الی 1392 به حیث معاون پوهنحی زمین شناسی و از سال 1392 تا فعلآ به حیث سرپرست مرکز تحقیقات علمی و ریس شورای تحقیق پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است. از سال تقرر تا فعلآ در کمیته های مختلف پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات و ادارات زیربط مانند  عضو کمیته نظم و دسپلین پوهنتون، عضو کمیته امتحانات ، عضو هیت تحریر مجله علمی، عضو بورد نشراتی ، عضو شورای علمی ، عضو کمیته ملی تحقیق در وزارت تحصیلات عالی، عضو کمیته ملی کانکور، عضو کمیته ملی نورم و ستندرد، عضو کمیته ملی تغییراقلیم و غیره نماینده پوهنحی، پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی بوده است.

نامبرده در طول دوره خدمت در حدود 22  اثار مختلف علمی مانند کتب درسی و مضامین علمی، پروژه های تحقیقی در رشته های متیورولوژی، هایدرولوژی، جغرافیه، محیط زیست، زراعت و علوم اجتماعی برای استادان، محصلان و علاقمندان رشته تحریر نموده است.

سفرهای داخلی به اکثر ولایات کشور نموده وسفر های خارجی بشکل رسمی در کنفرانسها و ورکشاپ ها بین المللی به کشورهای آلمان، چین، روسیه، نیپال، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، بلاروس، تاجکستان، آزربایجان، مالداویا و عربستان  اشتراک نموده است.

تقدیر نامه درجه دوم و سوم و تحسین نامه ها را از جانب ادارات دولتی و غیر دولتی به پاس خدمات شایسته درطول خدمت دریافت نموده است. نامبرده به لسان های ملی پشتو و دری  بلدیت کامل داشته و به به لسانهای خارجی مانند  روسی وانگلیسی نيز بلدیت کامل دارد. 

نامبرده در طول دوره خدمت در حدود 22  اثار مختلف علمی مانند کتب درسی و مضامین علمی، پروژه های تحقیقی در رشته های متیورولوژی، هایدرولوژی، جغرافیه، محیط زیست، زراعت و علوم اجتماعی برای استادان، محصلان و علاقمندان رشته تحریر نموده است.

سفرهای داخلی به اکثر ولایات کشور نموده وسفر های خارجی بشکل رسمی در کنفرانسها و ورکشاپ ها بین المللی به کشورهای آلمان، چین، روسیه، نیپال، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، بلاروس، تاجکستان، آزربایجان، مالداویا و عربستان  اشتراک نموده است.

تقدیر نامه درجه دوم و سوم و تحسین نامه ها را به از جانب ادارات دولتی و غیر دولتی به پاس خدمات شایسته درطول خدمت دریافت نموده است. نامبرده به لسان های ملی پشتو و دری  بلدیت کامل داشته و به به لسانهای خارجی مانند  روسی وانگلیسی بلدیت کامل داشته است.