اهداف عمومی وآموزشی پوهنځی زمین شـناسی

 

منابع طبیعی وارزیابی آن و نیز دسترسی به امکانات ومنابع طبیعی زمین ازحقوق اساسی اتباع هرکشور به حساب می آید برای تحقق این آرمان ملی، تأسیس نهادهای تحصیلی وآموزش دررشته های زمین شناسی به هدف تربیه کادرهای ورزیده مسلکی ومتخصص درعرصه زمین شناسی یک نیاز مبرم ملی محسوب می گردد. جهت نیل به این اهداف سترگ موجودیت پوهنځی زمین شناسی آراسته به علوم متداوله مدرن امروزی منحیث یک مؤسسه پیشتاز در سطح ملی کشور حتمی شمرده میشود و دارای اهداف ذیل میباشد:

  • تقدیم نمودن جیولوجستان، جغرافیه دان ها، هایدرومتیورولوجست ها و متخصصین جوان و تعلیم یافته به جامعه.
  • سهم گرفتن فعال فارغان پوهنځی زمین شناسی برمبنای روش های عصری علمی وتخنیکی مدرن امروزی در بخش سکتور منابع طبیعی کشور.
  • پیشبرد امور فنی ومسلکی ادارات دولتی و سکتور منابع طبیعی کشور توسط فارغان پوهنځی زمین شناسی.
  • تحلیل کمی وکیفی ارقام ودیتاهای منابع طبیعی کشور.
  • سهم گرفتن فعال فارغان پوهنځی زمین شناسی درانکشاف، تفحص ودورنمای تمام منابع طبیعی کشور.

رسیدن به اهداف فوق را میتوان از طریق تطبیق نصاب تحصیلی در عمل پیاده نمود همچنان هر دیپارتمنت اهداف خاص و مشخص خود را دارد که در