دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی

دیپارتمنت متیورولوژی برای بار اول در سال 1339 در چوکات پوهنځی علوم طبیعی بخاطر تربیه هواشناسان تاسیس گردیده و در طی چندین سال بعدی هواشناسان را به جامعه تقدیم نموده است. در سال 1359 از پوهنځی علوم طبیعی جدا و به پوهنځی جدید التاسیس زمین شناسی یکجا شد. در سال 1360 در چوکات پوهنځی زمین شناسی دیپارتمنت دیگری بنام هایدرولوژی بخاطر تربیه آب شناسان از پوهنځی انجنیری جدا و به پوهنځی زمین شناسی یکجا و در سال 1368 بنا بر ضرورت عینی جامعه افغانی و رابطه نزدیک بین هوا و آب با دیپارتمنت متیورولوژی مدغم گردید که از آن به بعد به نام دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی در چوکات پوهنځی زمین شناسی به خاطر تربیه کدرهای رشته هواشناسی و آب شناسی برای ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی به فعالیت خویش آغاز نمود.

در زمان حاضر دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی بر اساس نیازمندی جامعه افغانی برای ادارات و وزارت خانه های ذیل متیورولوژیستان و هایدرولوژیستان را تربیه می نماید.

 1. وزارت انرژی و آب
 2. وزارت زراعت و مالداری
 3. وزارت ترانسپورت
 4. وزارت فواید عامه
 5. وزارت انکشاف دهات
 6. وزارت اقتصاد
 7. وزارت شهر سازی
 8. وزارت دفاع ملی
 9. وزارت معدن و پطرولیم
 10. اداره ملی حفاظت محیط زیست
 11. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی
 12. ریاست ملی هواشناسی
 13. انستیتوت هوا نوردی ملی
 14. ریاست شاروالی مرکز و ولایات

برعلاوه ادارات و وزارت خانه های فوق الذکر فارغان دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی در بخش های دیگر سکتورهای اقتصادی،  ادارات غیر دولتی و موسسات بین المللی مصروف خدمت به وطن میباشد.

هدف دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی

چون دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی  يك دیپارتمنت جوان و اساسی پوهنتون کابل بوده و هنوز هم اکثرضروریات بنیادی آن تكميل نشده ونيازمندي هاي آن تاحد توقع مرفوع نگردیده است، بنابرآن در سال های آینده  باید  لابراتوار های متیورولوژی و هایدرولوژی مجهز شده و از همدیگر جدا گردد و بلاخره دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی به دو دیپارتمنت جداگانه یعنی دیپارتمنت متیورولوژی و دیپارتمنت هایدرولوژی فعالیت خویش به طور مستقلانه آغاز نماید. از جانب دیگر تلاش همه جانبه جهت رفع نیازمندی ها و تآمین روابط کاری با ادارات مربوطه دولتی و غیر دولتی  جهت برآورده ساختن اولويت ها کوشیده شود.

اهداف تحققي وانكشافي دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی:

          بادر نظر داشت ديدگاه دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی، بصورت عموم اهداف دیپارتمنت قرار ذيل خلاصه میگردد:

 • گسترش وايجاد لابرتوارها، ستیشن های تدریسی و تحکیم روابط  دوامدار و موثر با ادارات زیربط.
 • ازدياد اعضاي كدر علمي دیپارتمنت  به سویه ماستر و داکتر و ارتقای دوامدار تجارب علمی آنها به بصورت كيفي وكمي.
 • تجدید نظرکریکولم درسي دیپارتمنت مطابق به پیشرفت های علمی، تخنیکی و مسلکی در عرصه هاي اكادميك و بهتر نمودن شيوه تدريسي و روش تحقيق.
 • ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشد استعداد هاي محصلان و ايجاد روحيه همكاري ميان استادان و محصلان در دیپارتمنت.
 • ايجاد وتحكيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك مانند دیپارتمنت ها، پوهنځی ها، پوهنتون ها و ادارت مروبوطه.
 • سعی و تلاش  جهت ايجاد تماس ها  وكسب همكاری با نهاد هاي داخلي وخارجي.