دیپارتمنت جغرافیه

با درنظرداشت انکشاف علم جغرافیه در جهان، توسعه معارف و امور مربوطه به تحقیقات جغرافیایی در کشور ضرورت توسعه رشته جغرافیه مانند دیگر بخشها علوم احساس شد به همین اساس دیپارتمنت جغرافیه، در سال 1354 از دیپارتمنت تاریخ جدا شد و به حیث دیپارتمنت جداگانه که محصلان را در همین رشته خاص تربیه مینماید به وجود آمد.

در سال 1359 دیپارتمنت جغرافیه در اثر ارتباط نزدیک خود با علوم طبیعی و ریاضی از چوکات پوهنحی ادبیات مجزا و یکجا با دیپارتمنت های متیورولوژی و جیولوجی پوهنحی جدگانه یی را بنام زمین شناسی تشکیل داد

هدف دیپارتمنت جغرافیه

هدف از تاسیس دیپارتمنت جغرافیه در ابتدا و در شرایطه همانوقت تربیه معلمان و استادان مورد ضرورت موسسات تعلمی کشور بود. مگر در سال های بعدی (حاضر) نیاز بیشتر به محققان جغرافیه احساس گردید. چون دیپارتمنت جغرافیه هسته مرکزی انکشاف دانش جغرافیایی در چوکات پوهنتون کابل میباشد، وظیفه گرفت تا برعلاوه تربیه استادان متخصصان و محققان رشته جغرافیه را نیز به جامعه تقدیم بدارد. که البته برعلاوه وزارت تعلیم و تربیه و موسسات دیگر کشور چون شاوالی ها، ریاست کارتوگرافی، ریاست انکشاف دهات، ریاست حصاییه مرکزی و سایر وزارت خانه ها مصروف خدمت خواهند بود.