رویا قریشی

​​

 

رویا قریشی

درجه تحصیل: لیسانس

 

سال تولد: 1361

زادگاه: کابل

آثارعلمی چاپ شده :

  • مطالعه رژیم حرارتی ولایت کابل درنیمه سرد سال
  •  مطالعه رژیم حرارتی صفحات شمال وشمال شرق افغانستان
  •  مطالعه رژیم حرارتی ولایت کابل درنیمه گرم وسرد سال
  •  سایکلون های حاره ایی
  • النینو ولالنینا
  • بیلانس انرژی وتشعشع آفتاب 
  • آلوده گی هوا وعوامل تشکیل دهنده آن
  • اندازه گیری وآلات اندازه کننده متیورولوژیکی
  • قوه کریولس وتأثیرآن بالای حرکات هوا
  • گلف ستریم

 ایمیل: royaqrsh@gmail.com

شمارۀ تماس:  0795830213