محمد نعیم اقرار

​​

 

محمد نعیم اقرار

درجه تحصیل: ماستر

 

سال تولد: 1332

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1376

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

ریس پوهنځی زمین شناسی، امردیپارتمنت جیولوجی، عضو شورای علمی پوهنتون، عضو شورای علمی پوهنخی ،عضو کمیته ترفیعات علمی پوهنتون، عضو  کمیته ارتقای کیفیت ،عضو بورد نشراتی انسجام اکادامیک.

آثار علمی چاپ شده :

کتاب هایدروجیولوجی

اثرهای علمی آماده چاپ:

کتاب پتروگرافی احجار راسبه

مقاله های علمی چاپ شده:

  • زلزله ها در افغانستان ورابطه ان باممالک همجوار(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • تغییر مکان قاره ها(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • ارزیابی ذخایر ابهای زیرزمینی حوزه کابل وپرابلم های موجوده ان(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • خشکسالی(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • کیمیای ابهای زیرزمینی حوزه کابل(نشریه بین المللی هایروجیولوجستان المان)
  • شرایط  موجوده منابع ابی افغانستان(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • پیش بینی تغییرات اقلیمی واثرات ان بالای منابع ابی افغانستان(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • کمیت وکیفیت ابهای زیرزمینی شهر کابل(مجله علمی پوهنتون کابل)
  • ایا زلزله ها قابل پیش بینی اند؟(مجله علمی پوهنتون کابل)کتاب پتروگرافی احجار راسبه
  • منابع ابهای سرحدی افغانستان,تغیرات اقلیمی وصورت استفاده اززمین(پوهنتون نبراسکای امریکا)

 

ایمیل:  naimeqrar@gmail.com

شمارۀ تماس: 0700285942