احمد فواد فقیری

​​

 

احمد فواد فقیری

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد: 1344

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1372

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

یک مدت منحیث رئیس پوهنځی، عضو شورای علمی پوهنتون و پوهنځی،عضو کمیته تقرر و انفکاک، عضو کمیته اصلاحات و خدمات ملکی، مسئول بخش شبانه پوهنځی و همچنان عضو کمیته نشرات  پوهنتون کابل، عضو شورای علمی پوهنځی،  عضو نشرات پوهنتون .

مقاله های علمی چاپ شده:

  • استفاده از انرژی جیوترمال ، مقاله علمی ، قبول شده برای نشر در مجله علمی پوهنتون کابل.
  • ساختمان جیولوجیکی سیاره مریخ ، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل.
  • ترکیب کیمیاوی خورشید، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل .
  • دوره سوم تشکیل ذغال سنگ در پلیت فورم شمال افغانستان . مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل.
  • ســاحه مقنـاطیسـی زمـین وعوامل تغیرات آن مجله علمی پوهنتون کابل.
  • موارد استعمال مینرال ها در ادویه جات ،غذاها ومواد آرایشی مجله علمی پوهنتون کابل.
  • خواص فزیکی و کیمیاوی خاکهای قریه سالاب ولایت لغمان مجله علمی پوهنتون کابل.
  • اوصــاف جیــولوجیــکی زلــزلــه مجله علمی پوهنتون کابل.
  • لغزش های زمین در صفحات شمال و شمالشرق افغانستان. مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل

سمینار ها:

سیمینار جهت تکمیل شرایط ترفیع پوهنملی ( ارزیابی آبهای زیرزمینی شهر کابل)

تاریخ تدویر سمینار:  ماه حمل 1379.

سمینار جهت تکمیل شرایط ترفیع پوهندویی ( ارزیابی صعود سلسله جبالها، ساختمان تکتونیکی نمک تاقچه خانه و کلفگان) .

تاریخ تدویر سمینار : 16 سرطان 1392   

تاریخ ایراد کنفراس دوم 8 :  اسد 1392.

 

ایمیل: Faqiri_f@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0093799306092