محمد حسین ګرزیوانی

​​

 

محمد حسین ګرزیوانی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهاند

سال تولد: 1335

زادگاه: فاریاب

سابقه کاری:

 •  انجینیر دروزارت معادن وصنایع.
 •  استاد در پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل.
 • معاون پوهنحی زمی شناسی پوهنتون کابل.
 • آمردیپارتمنت جیولوجی پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل.
 • رئیس پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل.
 • اشتراک در کورس جیولوجی در کشور جرمنی.
 • اشتراک درکورس نقشه برداری جیولوجیکی در کشور های جرمنی واطرایش.
 • سرپرست رئیس اداری دارالنشأ  موقت شورای ملی واستاد پوهنحی زمینشناسی پوهنتون کابل.
 • رئیس اداری دارالنشأ موقت  شورای ملی واستاد پوهنحی زمینشناسی پوهنتون کابل.
 • اشتراک در ترنینگ پارلمانی در کشور فرانسه.
 • اشتراک در ترنینگ پارلمانی در کشور سریلانکا.
 • رئیس اداری اداره امورولسی جرگه شورای ملی واستاد پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل.
 • مشاور کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه
 • عضوکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واستاد پوهنحی زمینشناسی پوهنتون کابل.
 •  ناظرپروسۀ انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان.
 •   اشتراک درکورس جیولوجی درآلمان.
 • اشتراک در برنامه آموزشی " معرفی با صنایع نفت و گاز" کابل.
 •  ناظرپروسۀ انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا

 

مسئولیت ها :  در سالهای متمادی عضویت شورای علمی پوهنحی زمین شناسی، شورای علمی پوهنتون کابل ، کمیته ترفیعات علمی، کمیته نظم و دسیپلین، کمیته امتحانات ، کمیته امتحان کانکورو غیره را داشتم.

سمینارها :

تاریخ ارائه سیمینار: 1389، 1390، 1390

 محل برگزاری سیمینار : موزیم زمین شناسی، کنفرانس کشور ترکیه

ایمیل:h.gorziwani@yaho.com

شمارۀ تماس: 0093707185276, 00937717892