سید بهادر اکبر میر

​​

 

سید بهادر اکبر میر

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهنوال

سال تولد: 1364

زادگاه: کابل

سابقه کاری:

به حیث استاد در پوهنتون و همچنان استاد در پوهنتون  ننگرهار، عضو شورای علمی پوهنخی، عضو شورای علمی پوهنتون، امریت دیپارتمنت، رییس تقرر و انفکاک و رییس عمومی انسجام امور اکادمیک.

آثار علمی چاپ شده :

418 مقاله علمی در بخش های جیولوجی، پتروگرافی، جیوشیمی ، منرالوجی، و جیولوجی محیط زیست، کتاب جبولوجی محیط زیست جلد اول

آثار علمی اماده چاپ:

2 مقاله علمی و کتاب جیولوجی محیط زیست

 

ایمیل: akbarmir06@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0700159931