سیدامین هاشمی

​​

 

سیدامین هاشمی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد: 1982

زادگاه: کابل

سابقه کاری:

5 سال به حیث استاد درپوهنتون کابل ، پوهنخی زمین شناسی دیپارتمنت جیولوجی، عضو کمیته امتحانات.

آثار علمی چاپ شده :

4 مقاله علمی در بخش های جیولوجی، پترولوجی، جیوشیمی و خاکشناسی چاپ شده و درحال چاپ.

آثار علمی اماده چاپ:

2 مقاله علمی.

 

ایمیل: hatamhashimy@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0728403414