محمد کاظم یوسفی

​​

 

محمد کاظم یوسفی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد: 1365

زادگاه: لوگر

سال شمول به کدر: 1388

سابقه کاری:

  • د ځمکپوهنی د پوهنځی د امتحاناتو د کمیټی غړی.
  • د کابل پوهنتون د امتحاناتو د کمیټی غړی.
  • د کانکور د کمیټی غړی.
  • د خمکپوهنی پوهنځی د علمی شورا غړی.

 

آثار علمی چاپ شده:

  • تاثیر تغییر اقلیم بالای جنگلات افغانستان.
  • تاثیر تغییر اقلیم بالای جامعه بشری.
  • اسلام و محیط زیست.

 

 

ایمیل:  mkazem_2010@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0788278292