فروزان راسخ

​​

 

فروزان راسخ

درجه تحصیل: لیسانس

 

رتبه علمی: ‍پوهیالی

سال تولد: 1364

زادگاه: کاپیسا

سال شمول به کدر: 1391

ایمیل:  f.rasikh2010@gmail.com

شمارۀ تماس: ۰۷۴۷۲۳۰۹۵۲