سردار محمد کوهستانی

 

سردار محمد کوهستانی

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد: 1354

زادگاه: کاپیسا

سابقه کاری:

 آمر دیپارتمنت جغرافیه، عضو شورای علمی پوهنحی، عضو کمیته کریکولم پوهنتون کابل.

 

 ایمیل:  Sardar_kohistani@yahoo.com

شمارۀ تماس:0700287450