پروفایل اساتید

 پروفایل اساتید


محمد امین کریمی

درجه تحصیل: لسانس

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

سردار محمد کوهستانی

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

سمیع الله صوفی زاده

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

سیما نوری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد عیسی صدیقی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

فروزان راسخ

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

 محمد فواد بشرپال

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد کاظم یوسفی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

ولید احمد نوری

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

حفیظ الله رسولی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

 سید امین هاشمی 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

 

 سید بهادر اکبرمیر 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر...

 

شکیب شمال 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

غلام حضرت عسکرزاده 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

 محمد حسیب سروری

درجه تحصیل: محصل دوره ماستری 

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد حسین ګرزیوانی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر...

پیکان محمد علم

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر...

احمد فواد فقیری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهندوی 

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد نعیم اقرار

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر...

اسدالله رحمتزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

عبدالباسط داعی 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

رویا قریشی

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت:

بیشتر...

صدیق الله رشتین

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر...

عبدالغیاث صافی 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر...

مریم خلمی سجود 

درجه تحصیل: لسانس

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر...

نسرین عصمت فقیری 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهندوی 

دیپارتمنت:

بیشتر...

هدایت الله آرین 

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهندوی 

دیپارتمنت:

بیشتر...