تاریخچه

 

تاسیس رشته انجنیری انرژی در اوایل سال 1392 بعد از یک نیاز سنجی و ترتیب کریکولم آن از طریق شورای علمی پوهنخی انجنیری به کمیته کریکولم پوهنتون پیشنهاد گردید. بعد از آنکه کریکولم آن توسط این کمیته مورد تایید قرار گرفت به شورای علمی پوهنتون کابل ر اجع شد. شورای علمی پوهنتون کابل تاسیس رشته متذکره را بر اساس نیاز سنجی و کریکولم تهیه شده، تصویب نموده جهت تصویب نهایی و اخذ مجوز رسمی به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد نمود. وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم سال 1392 رسمآ اجازه تاسیس این دیپارتمنت را صادر نموده و منحیث یک رشته جدید در چوکات پوهنخی انجنیری پوهنتون کابل شامل امتحان کانکور سال 1392 برای سال 1393 شد و در بهار 1393 به تعداد 50 محصل در این رشته آغاز به تدریس دوره  لیسانس را نمودند.

نا گفته نباید گذاشت که این رشته شامل دروس علمی و نظری برای تربیت کادرهای جوان و آزموده برای طراحی، توسعه، بهره برداری از سیستمهای انرژی، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی شامل منابع انرژی فوسیلی و انرژی قابل تجدید میباشد.

ماموریت:

 • تربیه محصلان به سویه لیسانس با دانش و مهارت بالا در رشته انجنیری انرژی، به منظور تامین نیازمندی کشور
 • انکشاف و گسترش بخش های فرعی مورد نیاز در رشته انجنیری انرژی
 • انجام مطالعات و تحقیقات علمی در رابطه به سیاست گذاری انرژی، و نشر اطلاعات و مقالات علمی در زمینه علوم و تکنالوژی انرژی
 • بر قراری ارتباطات و همکاریهای علمی با موسسات علمی مشابه در داخل و خارج از کشور

 

دیپارتمنت انجنیری انرژی اهداف

 • ایجاد زمینه آموزشی،تحقیقی و خدماتی با کیفیت در سطح کشور در زمینه های مختلف انجنیری انرژی
 • توسعه و بکار گیری دانش انجنیری انرژی در ارتقای بخش انرژی افغانستان
 • انکشاف و گسترش به کار گیری منطقی انرژی و استفاده موثر از منابع انرژی قابل تجدید در جهت توسعه پایدار در کشور
 • تلاش بخاطر توسعه تکنالوژی پاک در تولید، انتقال و مصرف انرژی بخاطر حفاظت از محیط زیست

پیامد های دیپارتمنت انجنیری انرژی برای محصلین

 • کسب توانایی تطبیق مفاهیم ریاضی، ساینس و انجنیری
 • کسب توانایی طراحی و عملی سازی تجارب، و همچنان تحلیل و تفسیر ارقام
 • کسب توانایی طراحی یک سیستم، عنصر ی از یک سیستم مغلق و یا یک پروسه برای مرفوع ساختن یک مشکل
 • کسب توانایی کار کردن در تیم های ایکه متشکل از رشته های مختلف باشند
 • کسب توانایی شناسایی کردن، ارایه کردن و حل نمودن مشکلات انجنیری
 • مسؤلیت مسلکی و اخلاقی
 • کسب توانایی ارتباط گرفتن بشکل موثر
 • کسب معرفت جامع برای فهمیدن تاثیرات انجنیری در جوامع مختلف
 • درک نیاز به آموزش در طول عمر و کسبتوانایی شامل شدن درین پروسه
 • درک مفاهیم و موضوعات معاصر
 • کسب توانایی استفاده از تخنیک ها، مهارت ها و سایل مدرن انجنیری در بخش های مختلف انجنیری

ساحات کار

 •      بخش دولتی: وزارت انرژی و آب، ریاست محیط زیست، وزارت معدن و پطرولیم، وزارت تجارت و صنایع، وزارت ترانسپورت و سایرنهادهای تصمیم گیر در بخش انرژی در کشور.
 •      بخش خصوصی: شرکت های خدمات انرژی، شرکت های طراحی سیستم های صرفه جویی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان، شرکت های طراحی سیستم های انرژی قابل تجدید.

فرصت های مسلکی فارغین دیپارتمنت انجنیری انرژی

 • میتوانند رهبران، آموزگاران، کار آفرینان، انجنیران و متخصصین پالیسی انرژی شوند.
 • میتوانند سیستم های انرژی قابل تجدید از قبیل انرژی آفتابی، بادی، آبی، بایومس و جیوترمل را طراحی نموده و مراقبت نمایند.
 • میتوانند دستگاه های تولید برق حرارتی را طراحی نموده و مراقبت نمایند.
 • میتوانند راهای بهتر و موثر تر را برای تولید، توزیع و استفاده منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید مطالعه، ارزیابی، طراحی و پیشنهاد نمایند.
 • میتوانند بحیث متخصصین، بازرسان، تحلیلگران و مدیران انرژی در سکتور های تعمیرات، صنعت و حمل و نقل فعالیت نمایند.
 • میتوانند افراد مسلکی و معاوننین انجنیران را در بخش های نصب و بهره داری سیستم های انرژی قابل تجدید آموزش دهند و ظرفیت آنها را بلند ببرند.
 • تربیه محصلان به سویه لیسانس با دانش و مهارت بالا در رشته انجنیری انرژی، به منظور تامین نیازمندی کشور
 • انکشاف و گسترش بخش های فرعی مورد نیاز در رشته انجنیری انرژی
 • انجام مطالعات و تحقیقات علمی در رابطه به سیاست گذاری انرژی، و نشر اطلاعات و مقالات علمی در زمینه علوم و تکنالوژی انرژی
 • بر قراری ارتباطات و همکاریهای علمی با موسسات علمی مشابه در داخل و خارج از کشور

 

پوهنتون کابل

پوهنځی انجنیری

دیپارتمنت انجنیری انرژی

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری انرژی پوهنځی انجنیری

 

اختصارات استفاده شده در کود های مضامین در مطابقت به سیستم ABETقرار ذیل اند.

EnE: انجنیری انرژی

CE: انجنیری سیول

ME: انجنیری میخانیک

EE: انجنیری برق والکترونیکس

: MATH ریاضیات انجنیری

PHYS: فزیک انجنیری

IS: مضامین اسلامیات

ENGL: انگلیسی

CHEM: کیمیای انجنیری

 

به طور مثالEN201 بیانگر کورس مربوط به دیپارتمنت انجنیری انرژی ، سال دوم و مضمون شماره 1 می باشد. کود مضمون در صنف های دیپارتمنت تکرار نشده است.

 

مشخصات کورس ها: مشخصات کورس ها برای پوهنځی انجنیری شامل شماره کورس، عنوان کورس، تعداد کریدیت های آن در یک سمستر و تعداد ساعات درسی (contact period) دریک هفته می باشد. ساعات درسی شامل لکچر، تمرین و یا لابراتوار بوده مدت هر ساعت درسی50 دقیقه است.

 

Cr: کریدیت

Re: ساعت درسی برای حل تمرین

Le: ساعت درسی برای لکچر

Lb: ساعت درسی برای کار در لابراتوار

 

یادداشت

سه سمستر اول در نصاب درسی انجنیری بین دیپارتمنت های انجنیری برق، سیول ، میخانک وانرژی مشترک است، به همین خاطر تقسیم محصلان در دیپارتمنت های انجنیری تا ختم سمستر سوم به تاخیر انداخته شده می تواند. پیشنهاد می شود تا تقسیمات محصلان به رشته های مهندسی و انجنیری طبق طرزالعمل داخلی پوهنحًی انجنیری صورت بگیرد.

 

 

دیپارتمنت انجنیریانرژی

 

این نصاب درسی آموزش بخش های مختلف انجنیری انرژی را شامل می شود و بالای مضامین انرژی برقی ،انرژی میخانیکی ،انرژی حرارتی-تولید،انتقال وتوزیع انرژی برقی-سیستم های توان وپروسه های تبدیل انرژی تمرکز دارد. این چهار بخش مهمترین عرصه ها برای بازسازی افغانستان می باشند. این پروگرام تحصیلی محصلان را برای کار در بخش های عمومی انجنیری انرژی و در عین حال با تمرکز بیشتر و عمیق تر در یکی از بخش های ذکر شده در بالا، آماده می کند. اعضای دیپارتمنت انرژی در کار های مشاورتی و فعالیت های تحقیقاتی، نظر به ضرورت نهاد های دولتی و خصوصی، اشتراک می کنند. این نوع فعالیت های تحقیقاتی دانش عملی استادان، کارمندان و محصلان دیپارتمنت انجنیریانرژی را تقویت می کند.

 

سال اول – انجنیری انرژی

سمستر اول

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

2

2

3

انگلیسی І

ENGL101

اساسی

x

4

4

کلکولس І

MATH 101

اساسی

6

1

3

رسم تخنیکیІ

ME 101

اساسی

3

2

3

مبادی انجنیری و کمپیوتر

EE 101

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی I

IS 101

پوهنتون شمول

x

1

1

تاریخ افغانستان

HIST 101

اساسی

3

3

4

فزیک انجنیری I

PHYS 101

 

14

14

19

مجموع

 

 

 

سمستر دوم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

2

2

3

انگلیسی ІI

ENGL 102

اساسی

x

4

4

کلکولس ІІ

MATH 102

اساسی

3

2

3

کیمیای انجنیریI

CHEM 101

اساسی

3

2

3

پروگرامینگ کمپیوتر

EE 102

اساسی

6

1

3

دیزاین به کمک کمپیوتر (CAD)

ME 102

اساسی

3

3

4

فزیک انجنیری ІІ

PHYS 102

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی II

IS 102

 

17

15

21

مجموع

 

 

سال دوم – انجنیریانرژی

سمستر سوم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

2

2

3

انگلیسی І

ENGL 203

اساسی

x

4

4

کلکولس ІIІ

MATH 203

اساسی

3

3

4

فزیک انجنیری IIІ

PHYS 203

اساسی

3

2

3

کیمیای انجنیریII

CHEM 202

اساسی

x

3

3

ستاتیکس

CE 201

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی III

IS 203

 

8

15

18

مجموع

 

 

سمستر چهارم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

2

2

3

انگلیسی VI

ENGL 204

اساسی

x

4

4

معادلات تفاضلی

MATH 204

اساسی

x

3

3

دینامیکس

ME 203

اساسی

3

3

4

تحلیل سرکتI

EE 203

تخصصی

x

3

3

منابع انرژی و تطبیقات آن

EnE 201

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی IV

IS 204

 

5

16

18

مجموع

 

 

سال سوم – انجنیریانرژی

سمستر پنجم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

اساسی

3

3

4

میخانیک سیال

ME 305

تخصصی

x

3

3

سرکت های برقی و ماشین ها

EE 305

تخصصی

x

3

3

بهینه سازی و تحلیل ارقام

MATH 305

تخصصی

3

3

4

انرژی و محیط زیست

EnE 303

اساسی

x

3

3

ترمودینامیکس І

ME 304

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی V

IS 305

 

6

16

18

مجموع

 

 

سمستر ششم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

x

3

3

انرژی و اقتصاد

EnE305

تخصصی

x

3

3

توزیع انرژی

EnE306

تخصصی

3

3

4

انجنیری پطرول و گاز

EnE307

تخصصی

3

3

4

انرژی قابل تجدید I

EnE308

تخصصی

x

3

3

ترمودینامیکس ІІ

ME311

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی VI

IS 306

 

6

16

18

مجموع

    سال چهارم – انجنیریانرژی

سمستر هفتم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

x

3

3

انجن های احتراق داخلی

ME412

تخصصی

x

3

3

سیستم های توان I

EE411

تخصصی

x

3

3

انرژی قابل تجدید II

EnE412

تخصصی

3

3

4

موثریت انرژی

EnE413

تخصصی

x

3

3

انتقال حرارت و کتله

ME413

تخصصی

x

1

1

سمینار I

EnE 4xx

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی VII

IS 407

 

3

17

18

مجموع

 

 

سمستر هشتم

کتگوری مضمون

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

x

3

3

پالیسی و قانون بین المللی انرژی

EnE 415

تخصصی

6

1

3

دیزاین پروژه های انرژی

EnE 416

تخصصی

x

3

3

منجمنت

ME 309

تخصصی

6

0

2

سیمینار II

EnE 417

تخصصی

x

4

4

نیروگاه برق حرارتی

EnE418

تخصصی

x

3

3

انتخاب مسلکی

EnE4xx

پوهنتون شمول

x

1

1

ثقافت اسلامی VIII

IS408

 

12

15

19

مجموع

 

 

انتخاب مسلکی:

 

 1. Rural Electrification  برق رسانی دهات
 2. Design of solar energy conversion systems دیزاین سیستم های تبدیل انرژی آفتابی
 3. Fuel combustion احتراق
 4. Risk management in energy industries اداره خطر در صنایع انرژی
 5. Wind and hydro energy conversion تبدیل انرژی بادی و آبی
 6. Sustainable energy options گزینه های انرژی پایدار
 7. Energy Economy اقتصاد انرژی
 8. Solar Energy Building System Design دیزاین دستگاه سیستم انرژی آفتابی

کریدت مجموعی ساعات دیپارتمنت انجنیری انرژی: 149کریدت

 • مضامین تخصصی : 65 کریدت44%
 • مضامین اساسی :             63 کریدت  42%
 • مضامین پوهنتون شمول :  21 کریدت   14%