کتابخانه پوهنځی انجنیری

در اوایل دولت موقت در افغانستان پوهنځی انجنیری با مشکلات شدید کتب درسی مقابل بود و استادان این پوهنځی با سعی و تلاش و ابتکارات شخصی ایشان کتب و معلومات مختلف را به دست اورده و در تدریس مضامین مختلف مورد استفاده قرار میدادند. با گذشت زمان و همکاریهایی که از طرف افغانان خارج از کشور صورت گرفت، برخی از کتب مورد نیاز این پوهنځی تهیه گردید که از لحاظ کمیت و تنوع مضامین جوابگوی نیازمندی کتب درسی پوهڼځی نبود. طی مدت توامیت پوهڼځی انجنیری با پوهنتون کنزاس، یک تعداد زیاد کتب درسی وارد گردید و در اختیار کتابخانه پوهنځی قرار داده شد. این کتب مشکلات محصلین صنوف اول الی سوم را حل میسازد اما محصلین صنوف چهارم و حتی سوم به مشکلات کمبود کتاب مواجه بوده و اکثرآ از فوتوکاپی کتب مضامین مختلف استفاده مینمایند. تعداد کتب ریفرنس و منولهای لابراتوار محدود بوده و نیاز به تجدید نظر و پیگیری در قسمت فراهم نمودن آن دیده میشود. ژورنالها و مجلات انجنیری کشورهای مختلف نیز بنا بر نبود توامیت بین المللی و ارتباطات همه گانی کمتر و یاهم هیچ به کتابخانه مواصلت نمیورزند.

بنا بر آنچه که گفته آمدیم، کتابخانه پوهنځی انجنیری مانند بخشهای دگر آن نیاز به بازنگری و نیازسنجی دارد تا از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیازمندی فعلی و آینده محصلین و استادان پوهنځی باشد.