لابراتوارهای پوهنځی انجنیری

 در جریان توامیت با پوهنتون کنزاس ایالات متحده امریکا یک تعداد لابراتوارهای انجنیری سیول که شامل لابراتوارهای خاک، کانکریت، اسفالت، کمپیوتر و کیمیا میباشد، قسمآ تجهیز گردیده و به فعالیت آغاز نمودند. در چوکات کمکهای جهانی لابراتوار  مقاومت مواد این پوهنځی با یک ماشین آزمایش مواد یا یونیورسل تستینگ مشین از همکاریهای کشور جاپان که به شکل کمپیوتری فعالیت مینماید، تجهیز گردید. همچنان به کمک یکی از موسسات بین المللی یک لابراتوار مجهز انرژی قابل تجدید برای تدریس این مضمون به محصلین انجنیری تاسیس و تجهیز گردید که موفقانه فعالیت دارد. لابراتوار سروی این پوهنځی نیز با وسایل محدود سروی مشکلات محصلین این پوهنځی را مرفوع میسازد.

لابراتوارهای موجود پوهنځی انجنیری تمام نیازمندیهای لابراتواری این پوهنځی را مرفوع نمیسازد چون وسایل موجود لابراتوارهایی که تاکنون تجهیز گردیده اند، برای اجرای تمام آزمایشات مربوط کافی نبوده و نیاز به اکمال دارند. یک تعداد زیاد لابراوارهای دیپارتمنتهای انجنیری برق و الکترونیکس و همچنان میخانیک په شمول لابراتوار هایدرالیکس و فلود میکانیک که قسمآ مربوط به دیپارتمنت سیول نیز میگردد، نیاز به بازسازی و تجهیز دارد، و لابراتوارهای فزیک و کیمیا به وسایل بیشتر دارد. برخی از مضامین مانند فاضلاب و آبرسانی و برخی از مضامین انجنیری میخانیک و برق نیز فاقد لابراتوار بوده و نیاز به مطالعه و بازنگری کلی دارد. نبود تکنیشنهای مسلکی در لابراتوار های انجنیری میخانیک ، انجنیری سیول، و انجنیری برق مایه نگرانی دیپارتمنت ها بوده و توقع میرود که این نقیصه به همکاری پوهنتون کابل و وزارت محترم تحصیلات عالی مرفوع گردد.

مرکز ای تی (IT): پوهنجنی انجنیری دارای یک مرکز کوچک ای تی و همچنان یک لابراتوار مجهز کمپیوتر میباشد که با ۸۰ پایه کمپیوتر مجهز است، میباشد که از آن در تدریس مضامین کمپیوتر استفاده میگردد. این لابراتوار کمپیوتر با در نظرداشت تعداد محصلین جوابگوی نیازمندی کمپیوتری محصلین و استادان پوهنځی نمیباشد و در آینده نیز نیاز به توسعه بیشتر دارد.

قابل تذکر است که پوهنځی انجنیری دارای یک لابراتوار دگر کمپیوتر نیز بود که در آن ۴۰ پایه کمپیوتر برای استفاده محصلین و استادان نصب گردیده بود. این لابراتوار بنا بر آتش سوزی یی که دوسال قبل در پوهنځی رخ  داد، حریق گردید. اداره پوهنځی درجستجوی امکانات و تجهیز دوباره آن میباشد که هنوز در زمینه موفقیتی نصیب نگردیده است.

پوهنځی انجنیری در چوکات توامیت با پوهنتون کنزاس ایالات متحده امریکا به همکاری مالی بانک جهانی وسایل کنفرانس ویدیویی را نیز به دست آورد که با تآسف بنا بر نبود جای مناسب از نصب باز مانده است. اداره پوهنځی انجنیری تلاش دارد تا وسایل مذکور را در ریاست پوهنځی و یا هرمحل ممکن دیگر پوهنځی نصب نماید تا زمینه تدویر کنفرانسهای ویدیویی در پوهنځی مساعد گردد و استادان پوهنځی انجنیری بتواند در چوکات همکاریها با پوهنځیهای مماثل در سایر ولایات کشور لکچرهای مضامین مختلف را ازین ېریق ارایه نمایند.