سوانح مختصر پوهنوال عبدالحمید لیان

Email: hamid.layan@gmail.com

Phone:0799882516

 

عبدالحمید لیان ولدعبدالحسین متولد سال 1329 ولسوالی قره باغ ولایت غزنی است که دوره ابتدائیه را درمکتب سلطان ابراهیم قره باغ ازسال 1337 _ 1342 ، دوره متوسطه  را در لیسه ابن سینا - کابل ازسال 1343 _ 1345، دوزه ثانوی  را در لیسه  تخنیک ثانوی -کابل  ازسال 1346 _ 1348 ، دوره لیسانس را در فاکولته انجنیری – پوهنتون کابل ازسال 1349 _ 1354 ، دوره ماستری  را در پولیتخنیک بلاروس – مینسک    از سال 1361 _1362 به پایه اکمال رسانده  و  درجدی 1354 بحیث نامزد پوهیالی در فاکولته انجنیری پوهنتون کابل مقرر گردیده است. بعد از سپری نمودن موفقانه دوره نامزدی در جدی 1355 به رتبه علمی پوهیالی ارتقا نموده و الی جدی 1371 که در آنوقت به رتبه علمی پوهنوالی رسیده بود درین پست ادامه داده است. در برج جدی همین سال جنگهای داخلی در کابل شدت پیدا کرده و استاد لیان با فامیلش به شهر مزار شریف رفته ودر آنجا از ثور 1372 الی سنبله 1372بحیث مسئول عودت کنندگان کمیشنرعالی مهاجرین ملل متحد درکمپ سخی مصروف کار بوده وازسنبله  1372 الی سرطان 1374 در پست منجر قوای بشری و بعداً در پست منجر عمومی موسسه غیردولتی همکاران ترقی اجتماعی خدمت کرده است. ا زاسد  سال 1374 الی سرطان 1382 مسئول تهیه وتدارکات وبعداٌ منجر مالی واداری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر بوده و از 16 اسد 1382 الی جدی 1383 بحیث رئیس دارالانشای کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

دردلو 1383 به حیث استاد درفاکولته انجنیری پوهنتون کابل تقرر مجدد حاصل نموده ، درسال 1388 آمر دیپارتمنت انجنیری میخانیک تعین گردیده و در سنبله 1390 بحیث رییس ا ین پوهنحی توظیف شده است.استاد لیان در ثور 1391 به رتبه علمی پوهاند نایل گردیده، رتبه دولتی موصوف فوق رتبه است.

استاد حمید  لیان کتاب دیزاین ماشین را ازانگلیسی به دری ترجمه نموده و کتب ریاضیات درجیالوجی ، مبادی انجنیری ، میخانیک سیالات و ترمودینامیک I را تالیف کرده است. بیشتر از 15 اثر علمی –تحقیقی استاد لیان در مجلات علمی پوهنتون کابل بچاپ رسیده است. استاد  لیان در بیشتر از هشت ورکشاپ و کنفرانس ملی و بین المللی اشتراک نموده و  عضوشورای علمی فاکولته انجنیری و شورای علمی پوهنتون کابل بوده و در پهلوی آن عضویت کمیته های ترفیعات علمی ، بوردنشراتی ، ارزیابی خودی و تضمین کیفیت ریسرچ و تحقیقات علمی کریکولم ( نصاب تحصیلی) پوهنتون کابل  را دارا بوده و هم رییس کمیته پلان استراتیژیک فاکولته انجنیری و عضو کمیته تفرر و ترفیعات ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی میباشد.