دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک

 

در سال 1342 فاکولتۀ انجنیری به دو دیپارتمنت انجنیری سیول و الکترو میخانیک تقسیم گردید. بعد از دوسال دیپارتمنت الکترومیخانیک به دو دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک، و انجنیری میخانیک تقسیم گردیده نصاب درسی جداگانه را تطبیق نمودند. همچنان بعد از تقسیمات این پوهنحی به سه دیپارتمنت جداگانه برای نخستین بار سیستم کریدیت فعال گردید. الی سال 1358 لسان انگلیسی یگانه وسیلۀ افهام و تفهیم بوده ودر تمام کتب درسی از آن استفاده میگردید ولی بعداً نظر به تصمیم حکومت افغانستان لسان های ملی جایگزین لسان انگلیسی این پوهنحی گردید. بعد از ایجاد، این دیپارتمنت منحیث دوگانۀ دیپارتمنت ریاضی-برق-الکترونیک و فزیک قبول گردید. در سال 1365 دیپارتمنت جدید تحت عنوان خدمات الکترونیک و کمپیوتر درچوکات پوهنحی ساینس اما در داخل پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل تاسیس گردیده و از امکانات این فاکولته استفاده مینمود. یک عدۀ از کارمندان قبلی این پوهنحی در چوکات تشکیلات جدید استخدام گردیدند. در وسط سال 1368 پروسۀ تاسیس دوبارۀ فاکولتۀ انجنیری آغاز گردید و نصاب درسی 5 ساله جایگزین 4 ساله گردید. بالاخره در آغاز سال 1387 نصاب 5 ساله دوباره به 4 ساله تبدیل گردیدکه تا کنون ادامه دارد.

محصلین این دیپارتمنت علاوه بر کورس های مسلکی کورس های ریاضی، فزیک، ترسیمات، کیمیا، مبادی انجنیری و بعضی از کورس های اضافی دیگر انجنیری را فرا میگیرند. فارغان این دیپارتمنت با داشتن دانش لازم نظری و عملی شان در بخش های مختلف انجنیری مصدر خدمت به وطن میگردند. ساحۀ عملی کارشان ادارات متعدد دولت افغانستان، شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی غیر دولتی میباشد.

قبلاً این دیپارتمنت دارای 4 لابراتوار مجهز بود اما با تاسف تمام آنها در جریان سه دهه جنگ اخیر کاملاً تخریب گردیند. فعلاً این دیپارتمنت تلاش دارد تا لابراتوار های مذکور را دوباره فعال نماید. دیپارتمنت برق و الکترونیک تحت پلان جدید سه دیپارتمنت جدید فرعی را که ذیلاً نام برده شده پلان دارد تاسیس نماید:

  1. دیپارتمنت انرژی برقی
  2. دیپارتمنت الکترونیکس
  3. دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر

پلان استراتیژیک سایر برنامه های طویل المدت این پوهنحی را تشریح مینماید.

 

 

 لابراتوارهای دیپارتمنت انجنیری برق

  1. لابراتوار  پاور
  2. لابراتوار الکترونیکس
  3. لابراتوار کمپیوتر

 

سال اول – انجنیری برق و الکترونیکس

سمستر اول

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

ندارد

x

2

2

3

انگلیسی І

ENGL101

اساسی

انجنیری

ندارد

2

x

4

4

کلکولس І

MATH 101

اساسی

انجنیری

ندارد

x

6

1

3

رسم تخنیکی І

ME 101

اساسی

انجنیری

ندارد

x

3

2

3

مبادی انجنیری و کمپیوتر

EE 101

پوهنتون شمول

شرعیات

ندارد

x

x

1

1

ثقافت اسلامی

IS 101

پوهنتون شمول

علوم اجتماعی

ندارد

x

x

1

1

تاریخ افغانستان

HIST 101

اساسی

انجنیری

ندارد

2

3

3

4

فزیک انجنیری I

PHYS 101

 

 

ندارد

4

14

14

19

مجموع

 

 سمستر دوم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

ENGL101

x

2

2

3

انگلیسی ІI

ENGL 102

اساسی

انجنیری

MATH 101

2

x

4

4

کلکولس ІІ

MATH 102

اساسی

ساینس

ندارد

2

3

2

3

کیمیای انجنیری I

CHEM 101

تخصصی

انجنیری

EE 101

x

3

2

3

پروگرامینگ کمپیوتر

EE 102

اساسی

انجنیری

EE 101 &    ME 101

x

6

1

3

دیزاین به کمک کمپیوتر (CAD)

ME 102

اساسی

انجنیری

PHYS 101

2

3

3

4

فزیک انجنیری ІІ

PHYS 102

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 101

x

x

1

1

ثقافت اسلامی

IS 102

 

 

 

6

17

15

21

مجموع

 

 

سال دوم – انجنیری برق و الکترونیکس

سمستر سوم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

ENGL 102

x

2

2

3

انگلیسی І

ENGL 203

اساسی

انجنیری

MATH 102

x

X

4

4

کلکولس ІIІ

MATH 203

تخصصی

انجنیری

PHYS 101

x

3

3

4

فزیک انجنیری IIІ

PHYS 203

اساسی

ساینس

CHEM 101

x

3

2

3

کیمیای انجنیری II

CHEM 202

اساسی

انجنیری

MATH 101 & PHYS 101

x

X

3

3

ستاتیکس

CE 201

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 102

x

X

1

1

ثقافت اسلامی

IS 203

 

 

 

0

8

15

18

مجموع

 

سمستر چهارم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

ENGL 203

x

2

2

3

انگلیسی VI

ENGL 204

تخصصی

انجنیری

MATH 203

x

x

4

4

معادلات تفاضلی انجنیری

MATH 204

اساسی

انجنیری

CE 203

x

x

3

3

دینامیکس

ME 203

تخصصی

انجنیری

PHYS 203

x

3

3

4

تحلیل سرکت I

EE 203

تخصصی

انجنیری

EE 102

x

3

3

4

انجنیری کمپیوتر

EE 205

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 203

x

x

1

1

ثقافت اسلامی

IS 204

 

 

 

0

8

16

19

مجموع

 

 

سال سوم – انجنیری برق و الکترونیکس

         

سمستر پنجم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

انجنیری

EE 203 &   EE 205

x

3

3

4

مایکروکنترولر

EE 306

تخصصی

انجنیری

MATH 204 & EE 203

x

X

3

3

تحلیل سرکت ІІ

EE 304

تخصصی

انجنیری

EE 203

x

3

3

4

الکترونیکس I

EE 308

تخصصی

انجنیری

MATH 204

x

X

3

3

تیوری متریکس تطبیقی

MATH 305

تخصصی

انجنیری

EE 203

x

3

3

4

انرژی کنورژن І

EE 312

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 204

x

X

1

1

ثقافت اسلامی

IS 305

 

 

 

0

9

16

19

مجموع

 

سمستر ششم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

انجنیری

EE 205

x

X

3

3

دیزاین سیستم دیجیتال

EE 307

تخصصی

انجنیری

EE 203 & MATH 204

x

X

3

3

سیګنال و سیستم

EE 314

تخصصی

انجنیری

EE 304&      EF 308

x

3

3

4

الکترونیکس II

EE 309

تخصصی

انجنیری

EE 312

x

3

3

4

انرژی کنورژن ІІ

EE 313

اساسی

انجنیری

ندارد

x

X

3

3

منجمنت انجنیری I

ME 309

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 305

x

X

1

1

ثقافت اسلامی

IS 306

 

 

 

0

6

16

18

مجموع

 

 

سال چهارم – انجنیری برق و الکترونیکس

سمستر هفتم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

انجنیری

EE 308 &     EE 314

x

X

3

3

سیستم کمونیکیشن I

EE 416

تخصصی

انجنیری

EE 313

x

X

3

3

پاور سیستم І

EE 411

تخصصی

انجنیری

EE 309EE 313

x

X

3

3

پاور الکترونیکس I

EE 410

تخصصی

انجنیری

EE 203   & ME 203

x

3

3

4

کنترول اتوماتیک

EE 415

تخصصی

انجنیری

MATH 204  &  EE 203

x

X

3

3

تیوری ساحه مقناطیسی برقی

EE 414

اساسی

انجنیری

PHYS 102

x

X

3

3

ترمودینامیکس I

ME 304

پوهنتون شمول

شرعیات

IS 306

x

X

1

1

ثقافت اسلامی

IS 407

 

 

 

0

3

19

20

مجموع

 

سمستر هشتم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدت

نام مضمون

کود مضمون

تخصصی

انجنیری

 

x

x

3

3

منابع انرژی قابل تجدید

ME 312

تخصصی

انجنیری

 

x

x

3

3

انتخاب مسلکی

EE 4xx

تخصصی

انجنیری

 

x

x

3

3

انتخاب مسلکی

EE 4xx

تخصصی

انجنیری

 

x

3

3

4

انتخاب مسلکی

EE 4xx

تخصصی

انجنیری

 

x

3

3

4

انتخاب مسلکی

EE 4xx

پوهنتون شمول

شرعیات

 

x

x

1

1

ثقافت اسلامی

IS 408

 

 

 

0

6

16

18

مجموع

 

 

           انتخاب مسلکی:

 

)EE 412( سیستم پاورІI                           )EE 417( ІIسیستم کمیونیکیشن

 EE 411 & EE 304            پیش شرط:                EE 416      پیش شرط:

)EE 413(    دیزاین وایرینګ                      )EE 420 (    پروژه های صنعتی

     EE 203            پیش شرط:                 رضایت استاد   پیش شرط:

 

کریدت مجموعی ساعات دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک : 152کریدت

  • مضامین تخصصی :          84 کریدت  55.3%
  • مضامین اساسی :              47 کریدت  30.90%
  • مضامین پوهنتون شمول :    21 کریدت  13.80%