دیپارتمنت انجنیری سیول

دیپارتمنت انجنیری سیول این پوهنحی منحیث یکی از دو دیپارتمنت های پوهنحی انجنیری در سال 1963 تاسیس گردید. دیپارتمنت انجنیری سیول علاوه بر اینکه با سیستم کریدیت آغاز به فعالیت نمود به تعمیر جدید انجنیری انتقال نموده و مجهز به لابراتوار ها و صنوف درسی مجهز گردید. در 1966، انتخاب انجنیری زراعت در این دیپارتمنت علاوه گردیده و برای نخستین بار محصلین اناث تحصیلات عالی خویش را درین فاکولته آغاز نمودند. محصلین فاکولتۀ انجنیری بعد از تکمیل موفقانۀ 5 سمستر اول جهت تکمیل بقیۀ دروس به دیپارتمنت سیول و غیره دیپارتمنت ها تقسیم می گردیدند. در سال 1970، برنامۀ 4 سالۀ انجنیری همچنان تغیر نموده به 5 سال تمدید گردید و برای نخستین بار گروپ نخست برنامۀ 5 ساله در سال 1973 فارغ گردیدند. برنامۀ 5 ساله شامل 9 سمستر اکادمیک و 6 ماه دورۀ عملی بود. بعضی کورس های حرفه ای، و کورس های انتخاب تخنیکی و غیر تخنیکی به برنامۀ قبلی 4 ساله علاوه گردید.

کورس های انتخاب تخنیکی و غیر تخنیکی به برنامۀ قبلی 4 ساله علاوه گردید.

 

مرکز مرکز مشوره دهی انجنیری و علمی، و تحقیقات عملی (سکسار) رسماً در سال 170 تاسیس گردید و اعضای دیپارتمنت انجنیری سیول به فعالیت های علمی و تحقیقاتی سکسار مشغول گردیدند.

 

لابراتوارهای دیپارتمنت انجنیری سیول

 • لابراتوار مقاومت مواد (سیول و میخانیک)
 • لابراتوار میخانیک سیالات
 • لابراتوار دیزاین قیر
 • لابراتوار کانکریت
 • لابراتوار هایدرالیکس
 • لابراتوار کیفیت آب، آبرسانی و فاضلاب
 • لابراتوار سروینګ
 • مرکز ملی تحقیقات هایدرالیکس در قرغه

 

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری سیول

 

بخش های اساسی در دیپارتمنت انجنیری سیول عبارت اند از: تعمیرات،  سرکها، سیستم های آبرسانی به شمول بند و انهار، وسیستم های فاضلاب. این نصاب درسی محصلان را برای تخصص در انجنیری سیول و حصول توانایی های خاص در بخش های مختلف انجنیری سیول آماده می کند. اعضای دیپارتمنت سیول در کار های مشاورتی و فعالیت های تحقیقاتی، نظر به ضرورت نهاد های دولتی و خصوصی، اشتراک می کنند. این نوع فعالیت های تحقیقاتی دانش عملی استادان، کارمندان و محصلان دیپارتمنت انجنیری سیول را تقویت می کند.

 

سال اول انجنیری سیول

سمستر اول

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

ندارد

 

2

2

3

انگلیسی 1

ENGL 101

اساسی

انجنیری

ندارد

2

0

4

4

کالکولس 1

MATH 101

اساسی

انجنیری

ندارد

 

6

1

3

رسم تخنیکی 1

ME101

اساسی

انجنیری

ندارد

 

3

2

3

مبادی انجنیری و کمپیوتر

EE 101

پوهنتون شمول

شرعیات

ندارد

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 101

پوهنتون شمول

علوم اجتماعی

ندارد

 

0

1

1

تاریخ افغانستان

HIST 101

اساسی

انجنیری

ندارد

2

3

3

4

فزیک انجنیری 1

PHYS 101

 

 

 

4

14

14

19

مجموع

 

سمستر دوم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

انگلیسی 1

 

2

2

3

انگلیسی 2

ENGL 102

اساسی

انجنیری

کالکولس 1

 

0

4

4

کالکولس 2

MATH 102

اساسی

انجنیری

مبادی انجنیری

 

3

2

3

پروگرامینگ کمپیوتر

EE 102

اساسی

انجنیری

ندارد

 

6

1

3

دیزاین به کمک کمپیوتر

ME 102

اساسی

انجنیری

فزیک انجنیری - 1

2

3

3

4

فزیک انجنیری - 2

PHYS 102

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 1

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 102

اساسی

ساینس

ندارد

2

3

2

3

کیمیای انجنیری - 1

CHEM 101

 

 

 

4

17

15

21

مجموع

 

 

 

 

سال دوم انجنیری سیول

 

سمستر سوم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

انگلیسی 2

 

2

2

3

انگلیسی 3

ENGL 203

اساسی

انجنیری

کالکولس   2

2

0

4

4

کالکولس  3

MATH 203

اساسی

انجنیری

فزیک انجنیری 2

2

3

3

4

فزیک انجنیری 3

PHYS 203

اساسی

انجنیری

کیمیای انجنیری 1

2

3

2

3

کیمیای انجنیری- 2

CHEM 202

اختصاصی

انجنیری

کلکولس و فزیک 1

2

0

3

3

ستاتیکس

CE 201

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 2

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 203

 

 

 

8

8

15

18

مجموع

 

 

سمستر چهارم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

پوهنتون شمول

ادبیات

انگلیسی 3

 

2

2

3

انگلیسی 4

ENGL 204

اساسی

انجنیری

کالکولس  3

 

0

4

4

معادلات تفاضلی انجنیری

MATH 204

اختصاصی

انجنیری

معادلات تفاضلی انجنیری

2

0

3

3

دینامیکس

ME 203

اساسی

انجنیری

فزیک 3

 

0

4

4

تحلیل سرکت 1

EE 203

اختصاصی

انجنیری

ستاتیک

 

3

3

4

مقاومت مواد

CE 202

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 3

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 204

 

 

 

2

5

17

19

مجموع

 

 

 


سال سوم انجنیری سیول

سمستر پنجم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

اختصاصی

انجنیری

مبادی انجنیری

 

0

3

3

انجینری اقتصاد

CE 301

اختصاصی

انجنیری

ستاتیک

2

0

4

4

تحلیل سترکچر

CE 302

اختصاصی

انجنیری

ندارد

 

3

2

3

هایدرولوجی

CE 303

اساسی

انجنیری

ندارد

 

2

4

4

میخانیک سیال

ME 305

اختصاصی

انجنیری

کلکولس 1و2

 

6

1

3

سروی 1

CE 304

پوهنتون شمول

شرعیات

ندارد

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 305

اساسی

انجنیری

ندارد

 

0

3

3

ترمودینامیک

ME 204

 

 

 

2

11

18

21

مجموع

 

 

 

سمستر ششم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

اختصاصی

انجنیری

ندارد

 

3

2

3

انجنیری جیولوجی

CE 305

اختصاصی

انجنیری

ستاتیک، موادو مقاومت تحلیل سترکچر

 

3

3

4

کانکریت 1

CE 306

اختصاصی

انجنیری

هایدرولوجی انجنیری و میخانیک مایعات

 

3

4

4

هایدرالیکس

CE 307

اختصاصی

انجنیری

مقاومت مواد، سترکچر تحلیل

2

0

2

3

دیزاین ساختمانهای فولادی

CE 308

اختصاصی

انجنیری

سروی-1

 

6

1

3

سروی 2

CE 309

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 5

 

 

1

1

ثقافت اسلامی

IS 306

 

 

 

2

15

13

18

مجموع

 

 

سال چهارمانجنیری سیول

سمستر هفتم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

اختصاصی

انجنیری

ستاتیک ،  مقاومت مواد ، تحلیل سترکچر،کانکریت

 

3

3

4

کانکریت - 2

CE 401

اختصاصی

انجنیری

مواد ، تحلیل سترکچر،کانکریت

 

0

3

3

انجینری زلزله

CE 402

اختصاصی

انجنیری

هایدرالیکس و هایدرولوژی

 

3

2

3

انجنیری آبرسانی

CE 403

اختصاصی

انجنیری

ندارد

 

0

3

3

میتود و مواد ساختمانی

CE 404

اختصاصی

انجنیری

میخانیک خاک، سروی 2

 

3

2

3

انجنیری ترانسپورتیشن

CE 405

اختصاصی

انجنیری

ندارد

 

3

3

4

انجنیری خاک

CE 406

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 5

 

0

1

1

ثقافت اسلامی

IS 407

 

 

 

 

 

17

21

مجموع

 

 

 

سمستر هشتم

کتگوری مضمون

مرجع تدریس کننده

پیش شرط

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدیت

نام مضمون

کود مضمون

اختصاصی

انجنیری

هایدرالکس

 

3

3

3

انجنیری فاضلاب

CE 407

اختصاصی

انجنیری

تحلیل سترکچر ،کانکریت1 ومیخانیک

 

 

3

3

4

انجنیری تهدابها

CE 408

اختصاصی

انجنیری

بعد ز تکمیل مضامین لازمی از رشته های سترکچر، ترانسپورتیشن، جیو تیکنیکل، ساختمان و غیره

 

4

1

3

دیزاین پروژه

CE 409

اختصاصی

انجنیری

ندارد

 

 

3

3

انتخاب مسلکی (ډیزاین بند)

CE 410

اختصاصی

انجنیری

میخانیک خاک، انجنیری ترانسپورتیشن

 

 

3

3

سرکسازی

CE 411

پوهنتون شمول

شرعیات

ثقافت اسلامی 7

 

 

1

1

ثقافت اسلامی

IS 408

اختصاصی

انجنیری

میتود و مواد ساختمان

 

 

3

3

انتخاب غیر مسلکی (منجمنت ساختمان)

CE 412

 

 

 

 

 

 

20

مجموع

 

مجموع کریدیت  156

 

 • مضامین که در دیپارتمنت انجینری سیول تدریس میگردد به شکل ذیل تقسیم بندی می گردد.

 

 1. %51 مضامین تخصصی.
 2. %63 مضامین اساسی.
 3. %13 مضامین پوهنتون شمول.

 

 • مضامین انتخاب غیر مسلکی مضامین اند که می توانند خارج از پوهنځی انجنیری نیز نظر به امکانات برگزار گردند. مضامین انتخاب غیرمسلکی می توانند شامل مضامین زیر باشند:
 • سولرانرژی
 • مضامین انتخاب مسلکی مضامین اند که در داخل پوهنځی انجنیری براه انداخته می شوند. کود این مضامین نظر به نوعیت آنها در هر سمستر تعیین می گردند. مضامین انتخاب مسلکی می توانند شامل مضامین زیر باشند:
 • ډیزاین بند -