اهداف

  • ارایه مشاوره علمی و انجنیری به ادارات، موسسات خصوصی و اشخاص.
  • تهیه نورمها و ستندرد هایی که قابل تطبیق در سراسر کشور باشد.
  • جستجو و پیدا کردن راه حل برای مشکلات عملی و انجنیری که به این مرکز راجع می شد.
  • اجرای تستهای لابراتوار بالای مواد ساختمانی.
  • اجرا، تنظیم، و تسهیل پروژه های تحقیقی.
  • دیزاین و ارزیابی پروژه های انجنیری دولتی و خصوصی.