وضعیت موجود در پوهنځی انجنیری

 

1.       پوهنځی  انجنیری پوهنتون کابل در حال جاضر با داشتن ( 50 ) استاد ،  در چهار دیپارتمنت  انجنیری برق ، انجنیری سیول ، انجنیری میخانیک و مهندسی به تربیه (  588 ) محصل  که از آنجمله  ( 564   ) پسر و ( 24  ) دختراست مصروف میباشد .

2.  از لحاظ  فزیکی  پوهنځی  انجنیری دارای (  14 ) اطاق درسی ، (   15 )  اطاق دفتر استادان ،(3) استدیوی مهندسی، 8 اطاق بزرگ که (17) لابراتوار و یک شاپ میخانیک دربین انها تنظیم گردیده است،  یک کتابخانه  که مجهز به  (   1500 )جلد  کتاب  معاصر در عرصه های مختلف انجنیری و یک آدیتوریم که گنجایش در جدود (200) نفر را دارد،  میباشد.  کتابخانه پوهنځی  انجنیری در وضعیت خیلی خوب قرار دارد که  کتاب های آن مشمول کتاب های  درسی،  ماخذ و منول ها میباشد.

3.   پلان استراتیژیک پوهنځی  انجنیری:  پوهنځی  انجنیری بعد از سه دهه موفق گردید تا با تلاش و کوشش استادان و دیپارتمنت های مربوطه  به انکشاف یک پلان استراتیژی پنج ساله موفق شود. این استراتیژی در مطابقت به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی میباشد.

II.      نصاب درسی: 

نصاب درسی پوهنځی  انجنیری اخیرا" بازنگری گردید که باساس آن یک پروگرام چهارساله به سویه لیسانس برای سه دیپارتمنت  انجنیری برق ، انجنیری سیول ، انجنیری میخانیک و دوره پنج ساله برای رشته مهندسی است که به کمک استادان سابقه دارو مجرب، استادان که اخیرا" بعد از اکمال تحصیلات عالی دو باره به کشور عودت نموده اند تهیه و به معرض تطبیق قرار دارد. این نصاب تحصیلی با دارنظرداشت نیازمندیهای سکتور های دولتی ، سکتور خصوصی ، مراکز عرضه خدمات انجنیری و سکتور صنعت در بخش انجنیری و مزیدا" در روشنایی نصاب درسی پوهنتون های پیشرفته تدوین گردیده است. هر یک از دیپارتمنت های پوهنځی  انجنیری  نصاب تحصیلی مربوط به دیپارتمنت خویش را دارا بوده که در اخیر هر سال مورد بازنگری قرار میگیرد.  

III.      وضعیت استادان:

در پوهنځی  انجنیری  به تعداد (  45) استاد  عملا" مصروف تربیه اولاد وطن میباشد که از آنجمله  به تعداد (7 )  نفر به سویه دکتورا،  به تعداد (   30 ) نفربه سویه ماستر و به تعداد (  8  ) نفربه سویه لیسانس  میباشند.  تقسیم بندی استادان باساس رتبه علمی طبق قانون تحصیلات عالی کشور به ترتیب ذیل میباشد.

پوهاند :  به تعداد (2)  نفر

پوهنوال : به تعداد (1)  نفر

پوهندوی : به تعداد (3) نفر

پوهنمل :  به تعداد ( 8 ) نفر

پوهنیار :  بتعداد ( 18  ) نفر

پوهیالی به تعداد(13) نفر

قابل یاد آوری است که به تعداد (  22  ) نفراستادان این پوهنځی  در پوهنتون های خارج کشور مانند جاپان ، امریکا  و ایران مصروف ادامه تحصیلات عالی  ماستری و دکتورا میباشند. با بازکشت استادان تعداد مجموعی استادان این پوهنځی  بالغ بر (  67  ) نفراستاد میگردد.

IV.      وضعیت فارغ التحصیلان

وضعیت فارغ التحصیلان پوهنځی  انجنیری را میتوان در دو بخش مطالعه کرد.

الف – آنانکه بعداز فزاغت  به اشتغال پرداختند:

ب – آنانکه مصروف ادامه تحصیلات عالی گردیدند

در بخش الف : تماس های محصلین فارغ التخصیل با پوهنځی  انجنیری نشان میدهند که همزمان با فراغت هریک از آنها جذب سکتور های دولتی، سکتور های غیر دولتی،  سکتور های که مصروف عرضه خدمات انجنیری اند،  و سکتور صنعت در عرصه انجنیری گردیدند. همجنان یک تعداد آنها دست به تاسیس شرکت های خصوصی انجنیری زدند و تجارب خیلی موفق نیز داشته اند.  پوهنځی  انجنیری تا کنون یک مثال کوچک نیز از عدم اشتغال فارغین خود ندارد.  این موضوع پوهخنی انجنیری را  اطمینان بیشتر بخشیده است که نصاب تحصیلی آن  در مطابقت نزدیک به نیازمندی های سکتورهای مختلف داشته و در کاهش انجنیران خارجی از کشور  ممد واقع گردیده است.

در بخش ب: یک تعداد محصلین توانستند که  باساس تشبثات شخصی  علاقمندی از طریق رقابت  به بورس های مانند فولبرایت و DAAD و غیره نیز دسترسی پیدا کنند و مستفید گردند.  یکتعداد زیاد آنها  پروگرام های مربوطه را تکمیل و موفقانه به کشور عودت نموده اند.  پوهنځی  انجنیری  درین زمینه حتی یک مثال کوچک نیز از عدم موفقیت همچو فارغین ندارد. این مبین و نشان دهنده آن است که  نصاب تحصیلی پوهنځی  انجنیری  معیاری بوده و در مطابقت با نصاب تحصیلی دوره لیسان اکثریت  پوهنتون ها در کشور های مختلف دارد.

V.       مشکلات

الف.       عدم تجهیز لابراتور های پوهنځی  انجنیری

ب.      عدم موجودیت  و استخدام لابرانت های ورزیده و ماهر بنابر معاش نهایت قلیل

ج.       عدم موجودیت اطاق های کافی برای لابراتوارهای پوهنځی  انجنیری : این موضوع سبب گردیده است تا پوهنځی  انجنیری نتواند پلان های انکشافی خویش را بصورت درست تعقیب و پیاده نمایذد.

د.      معاشات فوق العاده ناچیز استادان : این امر سبب گردیده است تا یکتعداد از استادان بخاطر تآمین مخارج خویش بصورت پارت تایم با موسسات و شرکت های خصوصی  مصروف گردند و یکمقدار انرژی خویش را در آن صرف نمایند.

و.      عدم تهیه سرپناه به استادان یکی از معضلات دیگری است که استادان با آن دست به گریبان است و سبب شده است تا در بسیار ی موارد  استاد ان  نتوانند طوریکه لازم است به دروس خویش رسیدگی نمایند.

ه.        از لحاظ  پالیسی مالی : پالیسی ها و قوانین موجود مالی دولت سبب گردیده است  تا  پوهنځی  انجنیری  نتواند پروژه های عایداتی  بیرون از پوهنځی  را جذب نماید.

      

VI.       پیشنهادات:

الف.    استقلالیت پوهنتنون کابل ا ز لحاظ مالی

ب.      توجه به وضعیت معیشتی استادان، مامورین و تکنیشن ها

ج.       اختصاص بودیجه فوق العاده بخاطر تکمیل لابراتوار های پوهنځی  انجنیری

د.      اختصاص بودیجه فوق العاد بخاطر اعمار  یک باب تعمیر جدید پوهنځی  انجنیری که  جواب گوی نیازمندی های پوهنځی  باساس پلان استراتیژیک و پلانهای انکشافی دیگر باشد.  این امر کمک مینماید تا از یکطرف پوهنځی  موفق به ایجاد دیپارتمنت های بیشتر،  عرضه پروگرام های ماستری،  و افزایش جذب  محصلین گردد.

و. استخدام تکنیشن های ماهر برای لابراتوار ها و مامورین مسلکی برای کتابخانه این پوهنځی .