اهداف آموزشی پوهنځۍ

هدف عمده و اساسی پوهنځی کمپیوتر ساینس، تربیه کادر ها و اشخاص مسلکی در بخش تولید نرم افزارهای کمپیوتر، انجنیری، مدیریت و امنیت شبکه های کمپیوتری و مدیریت سیستمهای معلوماتی میباشد. اهداف آموزشی این پوهنځی در نقاط ذیل خلاصه شده میتواند:

  • فهم تیوری های اساسی و مسلکی در بخشهای مختلف علوم کمپیوتری و توانائی فارغان این رشته در تطبیق و عملی نمودن این تیوری ها با استفاده از وسایل و تخنیکهای موثر برای تشخیص، دیزاین، تطبیق و محافظت سیستم های مختلف کمپیوتری.
  • داشتن قدرت تحلیل و ارزیابی مسائل و تعیین نمودن راه های حل موثر در وقت معین  و داشتن مهارت های ارتباط با دیگران به شکل شفاهی و تحریری و توانائی کار در پروژه های فردی و گروپی برای دیزاین سیستم های مختلف کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی.
  • توانائی برداشت مسولیتهای مسلکی و تخصصی، قانونی، اجتماعی، و اخلاقی در اثنای استفاده از کمپیوتر و سیستمهای مختلف کمپیوتری جهت جلوگیری از ضرر های ناشی، و ایجاد تشریک مساعی با بخش های مختلف جامعه بشری، و پنداشتن تکنالوژی به حیث هدف نه بلکه وسیله، و در خدمت قرار دادن تکنالوژی و سیستمهای کمپیوتری جهت رفاه عامه.