چارت تشکیلات

  تشکیلات

از نظر تشکیلات اداری این پوهنحی دارای رئیس ، معاون، مدیر عمومی تدریسی ، مدیر تدریسی، مدیر اجرائیه، مدیر کتابخانه ، دو تکنیشن،سه کارگرخدماتی ، دو محافظ ویک معتمد جنسی میبا شد.