دیپارتمنت انجنیری نرم افزار - پوھنتون کابل

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار

هدف ازایجاد این دیپارتمنت آموزش مهارت های مسلکی پروگرام نویسی ، انجنیری نرم افزار و انکشاف نرم افزار مطابق به نیازمندیهای جامعه افغانی میباشد.

 

 

دیپارتمنت پروگرام نویسی

 

شماره

نام

درجه تحصیل

وظیفه

محل تحصیل

ایمیل آدرس

 

 

 

 

ماستری

دوکتورا

 

۱

پوهندوی سید حسن عدلیار

مصروف تحصیل دوکتورا

آمردیپارتمنت

افریقای جنوبی

استونیا

sadelyar@gmail.com

۲

پوهنمل عبدالوحید صمدزی

مصروف تحصیل دوکتورا

عضوعلمی

افریقای جنوبی

استونیا

samadzai@gmail.com

۳

پوهنمل اکمل یقینی

مصروف تحصیل دوکتورا

عضوعلمی

کوریای جنوبی

آلمان

malyaqini@yahoo.com

۴

پوهنیار کریمه قیومی

مصروف تحصیل دوکتورا

رئیس محصلان خارج ازکشور وزارت تحصیلات عالی

 

هندوستان

استونیا

qayamee@gmail.com

۵

پوهنمل مریم فردا

ماستر

عضوعلمی

آلمان

 

mariamfarda@yahoo.com

۶

 پوهنیار فرشته پوپلیار

مصروف تحصیل دوکتورا

عضوعلمی

آلمان

آلمان

 

۸

نامزد پوهنیارمحمد رفیع باهیز

ماستر

عضوعلمی

آلمان

 

bahezrafi@gmail.com