دیپارتمنت انجنیری نرم افزار

هدف اساسی دیپارتمنت انجنیری نرم افزار، تربیه اشخاص مسلکی و کادرها در بخش تولید، انکشاف، و نگهداری نرم افزارهای کمپیوتر است. بدون نرم افزارها، کمپیوتر هیچ کاری را انجام داده نمیتواند که از همین سبب انجنیری نرم افزار یک بخش مهم و اساسی در علوم کمپیوتری پنداشته میشود. تمرکز نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری نرم افزار بالای تولید نرم افزار ها است. در این نصاب درسی تمام مراحل نرم افزار ها، از قبیل تهیه، امتحان، به کار گرفتن و تخنیکهای بهتر سازی نرم افزار ها، شامل است. برای اینکه نرم افزارهای کمپیوتر با معیارهای امروزی مطابقت داشته باشد، و از طرف دیگر جوابگوی ضرورت مارکیت باشد، در تهیه آن هم از وسایل و هم از تخنیکها استفاده میشود. از همین سبب مضامین مسلکی که در نصاب درسی این دیپارتمنت گنجانیده شده است در بر گیرنده آموزش لسانهای پروگرام نویسی به حیث و سیله کار، و آموزش روشها و تخنیکها ی که برای تهیه نرم افزار های پچیده امروزی ضرورت است به حیث میتود و روش کار، در نظر گرفته شده است. همچنین تخنیکهای کنترول کیفیت نرم افزارها و استفاده از  وسایل و ابزار جهت تهیه نرم افزار های که دارای میکانیزم امنیتی باشد شامل این نصاب درسی است.