دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

هدف دیپارتمنت سیستم های معلوماتی توضیح و رسانیدن مسایل علمی و مهارت های تخنیکی به هموطنان کشور عزیز ما میباشد. دیپارتمنت سیستم های معلوماتی یک دیپارتمنت جوان بوده و سیستم های معلوماتی در کمپیوترساینس نیز یک علم جدید است. بنا این دیپارتمنت به نصاب درسی یا کریکولم جدید نیاز دارد. اعضای کادر علمی دیپارتمنت دارای سویه های عالی مسلکی بوده و اکثریت مطلق شان دارای اسناد ماستری در این رشته اند. مسئولیت اعضای کادر علمی دیپارتمنت سیستم های معلوماتی ایجاد و انکشاف کریکولم درسی این دیپارتمنت میباشد. این کریکولم طبق ضرورت و پلان از قبل تهیه شده باید موضوعات مربوط به سیستم های معلوماتی کمپیوتری شامل کورس های بانک معلومات و صنوف ویب دیزاین را در بر داشته باشد. محصلین که از این دیپارتمنت فارغ میشوند باید طوری تربیه شوند که مسایل علمی و مسلکی مربوط ساحه سیستم های معلوماتی را از ابتدا تا درجه های پیشرفته به شمول کارهای عملی فرا گیرند. تمامی کورس های مسلکی که ارتباط به رشته شان میگیرند باید مسایل عمومی (اساسات)، عناوین پیشرفته و عملی را شامل شوند.