دیپارتمنت سیستم های معلوماتی - پوھنتون کابل

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

هدف این دیپارتمنت ارائه مهارت های مسلکی  بانک های اطلاعاتی از قبیل ایجاد بانک های اطلاعاتی ، ذخیره اطلاعات، تحلیل اطلاعات، ارتباط و انتشار اطلاعات و تامین امنیت اطلاعات میباشد.

 

 

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

شماره

نام

درجه تحصیل

وظیفه

کشوری که در آن تحصیل نموده اند

ایمیل آدرس

 

 

 

 

ماستری

دوکتورا

 

۱

پوهنمل محمد شعیب زرین خیل

ماستر

 

آمردیپارتمنت

 

افریقای جنوبی

 

zarinkhail@gmail.com

۲

پوهنیار بصیراحمد بهیر

مصروف پروگرام دوکتورا

دعلمی غړی

آلمان

استونیا

baseer.baheer@ku.edu.af

۳

پوهنیار زویا سحاب

ماستر

دعلمی غړی

آلمان

 

sahab_zoia@yahoo.com

۴

پوهنیار اوگی احمدی

ماستر

دعلمی غړی

آلمان

 

ogai.Ahmadi@hotmail.com

۵

نامزد پوهیالی رفیع الله مومند

مصروف پروگرام ماستری

دعلمی غړی

آلمان

 

 

۶

 پوهنیار غزال احمد ضیا

 

 

ماستر

 

 

دعلمی غړی

آلمان

 

ghezalahmad.zia@ku.edu.af

 

 

Course Code

Course Name

First Semester

CS101

Computer Fundamentals 1

SC102

Mathematics 1 (General)

HY103

History

EN104

English 1

IL105

Islamic Studies

SC106

Physics 1

Second Semester

CS201

Computer Fundamentals 2

CS202

Mathematics 2 (Discrete Math)

SC203

Physics 2

EN204

English 2

IL205

Islamic Studies 2

CS216

Programming 1

Third Semester

CS331

Database Concepts

CS312

Programming 2

CS303

Probability

CS321

Computer Networks 1

JR305

Communication Skills

EN305

English 3

IL306

Islamic Studies 3

Fourth Semester

EN401

English 4

IL402

Islamic Studies 4

CS421

Computer Architecture

CS422

Computer Networks

CS405

Statistics

CS423

Operating Systems

Fifth Semester

CS531

Internet Technologies and Web Programming

CS532

Mobile Technologies 1

CS533

Introduction to Multimedia

CS534

Fundamentals of Data Modeling

CS515

Software Engineering

IL506

Islamic Studies 5

Sixth Semester

CS631

Database Administration

CS632

Human Computer Interaction

CS633

Web Information systems Programming

CS614

Data Structures

CS635

Mobile technologies 2

IL606

Islamic studies 6

Seventh Semester

CS731

GIS 1 (GIS data Administration)

CS732

Data warehousing

CS733

Web Services and Security

CS734

Secure Database systems

CS735

Project

IL706

Islamic Studies 7

Eighth Semester

CS831

DBMS Architecture

CS832

GIS 2(WebGIS Administration)

CS833

Data Mining

CS834

Management

CS835

Project

IL806

Islamic Studies 8