ديپارتمنت تكنالوژی معلوماتی

هدف عمده اين ديپارتمنت تربيه کدر های مسلکی در رشته تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ميباشد. پروگرام درسی اين ديپارتمنت نيز  بالای همين هدف تمرکز نموده و محور اصلی طراحی پروگرام درسی در مطابقت به همين هدف است. اشخاص که از اين ديپارتمنت فارغ ميشوند، ميتوانند بحيث اشخاص مسلکی و متخصصين در موسسات مختلف بحيث مديران سيستم، مديران شبکه، انجنيران شبکه، متخصصين شبکه، مهندسين شبکه، متخصصين امنيتی  شبکه، مسئولين ديپارتمنت های تکنالوژی معلوماتی، مشاورين تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، ايفا وظيفه نمايند.