دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

هدف این دیپارتمنت ترویج و تدریس کمپیوتر ساینس مطابق به ضرورت پوهنحی های مربوطه ی پوهنتون کابل است.

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس تطبیقی

شماره

نام

درجه تحصیل

وظیفه

محل تحصیل

ایمیل آدرس

 

 

 

 

ماستری

دوکتورا

 

۱


پوهنوال محمد همایون نا صری

ماستر

آمردیپارتمنت

بلا روس

 

homayounnaseri@yahoo.com

۲

 

پوهنمل

عبد الرحمن مجددی

ماستر

عضوعلمی

افریقای جنوبی

 

arahmanm2000@yahoo.com

۳

 

پوهنیار

امیر کر‌ور

ماستر

عضوعلمی

افریقای جنوبی

 

shahidzay@gmail.com

۴

 

پوهنیار

نور محمد عطا پور

ماستر

عضوعلمی

آلمان

 

atapoor88@gmail.com

۵

 

پوهنیار هما یاری

 

ماستر

عضوعلمی

آلمان

 

humayari@gmail.com

۶

 

پوهیالی فرنگیس جمالزاده

 

مصروف پروگرام ماستری

عضوعلمی

افغانستان

 

Farangis_1387@yahoo.com

۷

 

پوهیالی مژګان جلال

 

مصروف پروگرام ماستری

عضوعلمی

افغانستان

 

Muzhgan.jallal@gmail.com

۸

 

پوهیالی بی بی زینب

 

لیسانیس

عضوعلمی

افغانستان

 

 

۹

 

پوهیالی محمد علی

 

لیسانس

عضوعلمی