کتابخانه ولابراتوارها

این پوهنحی دارای یک کتابخانه اختصاصی با 2000 جلد کتاب حاوی70عنوان ، یک اتاق بزرگ مطالعه به مساحت 1077600 سانتی متر مربع، مرکز امتحان از راه دور(Microsoft  و ICDL )  ،چهار لابراتوار (لابراتوار اکادمی منطقوی سیسکو،لابراتوارپروگرام نویسی ،لابراتوارتحقیقی ،لابراتوارسیستم های معلوماتی)  که هر یک دارای 50پایه کمپیوترو دیگر تجهیزات عصری اند،میباشد.مزید بر این کار ساختمان لابراتواربزرگ ارتقا ظرفیت که دارای یک صد پایه کمپیوتربا تجهیزات عصری وصالون کنفرانس  ویدیویی مجهز میباشد به زودی تکمیل و به بهره برداری قرارمیگیرد.

تافعلا این پوهنحی به تعداد 208نفرفارغ تحصیل رااز دیپارتمنت کمپیوتر ساینس به جامعه تقدیم نموده است.

محصلین این پوهنحی بعد از فراغت دربانک ها ،شبکه های تلویزونی،وزارت محترم مخابرات و   سایرموسسات دولتی ، غیر دولتی و انجو ها که نیازمند استفاده از کمپیوتر ساینس اند ،%100جذب و بکار گماشته میشوند. لست سال وار چهار سال اخیر محصلین پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل به تفکیک ولایات ضمیمه است .