تاريخچه

پوهنځی کمپیوتر ساینس در سال 1388 به حیث یک پوهنځی مستقل در چوکات پوهنتون کابل، نظر به پلان استراتیژیک قبلی وزارت تحصیلات عالی به منظور تربیه کادرهای مسلکی در رشته کمپیوتر ساینس مطابق مقتضیات عصر و زمان ، غنامندی کمپیوتر ساینس و یک زیر بنای خوب برای تحصیلات بلند تر از لیسانس تاسیس شد. این پوهنځی در اثر ارتقاء دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنځی ساینس که در سال 1376  ایجاد گردیده بود، بوجود آمد.
مدت تحصیل در این پوهنځی هشت سمستر بوده که در چهار سمستر دوسال اول دروس عمومی و در چهار سمستر دو سال آخر دروس اختصاصی در سه رشته ( انجینری نرم افزار ، تکنالوژی معلوماتی ، سیستم های معلوماتی ) تدریس میشود. در این پوهنځی تدریس به زبان های ملی و انگلیسی است و تمام درس های عملی و نظری با استفاده از تکنالوژی عصری ارائه میگردد. نصاب درسی این پوهنځی توسط استادان و دوستان بین المللی با معیارهای جهانی به شکل ستندرد و معیاری تدوین گردیده است. هر محصل صنف چهارم مکلف به تحریر یک مونوگراف و تکمیل نمودن پروژه میباشد. علاوتا کتب درسی این پوهنځی ستندرد و مطابق مقتضیات عصر میباشد. این پوهنځی علاوه بر دیپلوم لسانس سرتیفیکیت بین المللی شبکه های کمپیوتر را نیز به فارغین خویش اعطا مینماید. اکادمی منطقوی سیسکو این پوهنځی دارای هشت اکادمی محلی سیسکو را در ولایات مزارشریف، هرات ، خوست ، ننگرهار و وزارت های امور زنان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه ایجاد نموده است. که ترینر های مربوطه اکادمی های محلی متذکره نیر در همین اکادمی منطقوی تربیه و به کار گماشته شده اند.

تعمیر جدید این پوهنځی به کمک کشور جاپان اعمار گردیده است. این تعمیر که در سه طبقه اعمار گردیده در سال 1394 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. تعمیر دارای صنوف درسی، لابراتوارها، کتابخانه و اتاق کنفرانس، اتاقهای اداری و اتاقهای استادان میباشد.