تاريخچه - پوھنتون کابل

تاريخچه

علوم کمپیوتری مانند تكنالوژي معلوماتي، سیستم های معلوماتی و پروگرام سازی در عرصه های علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم طبی، علوم نظامی، خاصتا در اقتصاد، زارعت، امنیت و آموزش و پرورش، دگرگونی های ژرفی را ببار آورده است. پيشرفت هاي كنوني، مدیون تكنالوژي معلوماتي مي گردد كه جهان پهناور را به يك دهكده ي كوچك مبدل ساخته است. ایجاد این پوهنحی جدید یک گام ارزنده در راستای ترقی و رفع نیازمندی های کشوربوده و باجذ ب بیشتر داوطلبان کانکور و ارائه تحصیلات عالی با کیفیت، تعهد پوهنتون کابل را دراین راستا نیز برآورده میسازد.

پوهنحی کمپیوتر ساینس در نیمه دوم سال 1387 به حیث یک پوهنحی مستقل در چوکات پوهنتون کابل، نظر به پلان استراتیژیک قبلی وزارت تحصیلات عالی به منظور تربیه کادرهای ملی غرض ترویج کمپیوتر ساینس مطابق مقتضیات عصر و زمان ، غنامندی کمپیوتر ساینس و یک زیر بنای خوب برای تحصیلات بلند تر از لیسانس تاسیس شد. این پوهنحی در اثر ارتقاء دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنحی ساینس که در بهار سال 1376  ایجاد گردیده بود، بوجود آمد.

مدت تحصیل در این پوهنحی هشت سمستر بوده که در چهار سمستردوسال اول دروس عمومی و در چهار سمستردوسال آخر دروس اختصاصی در سه رشته ( پروگرام نویسی ، تکنالوژی معلوماتی ، سیستم های معلوماتی )به سیستم سمستر تدریس میشود. در این پوهنحی تدریس به زبان های دری و انگلیسی است و تمام درس های عملی و نظری با استفاده از تکنالوژی عصری ارائه میگردد. نصاب درسی این پوهنحی توسط استادان و دوستان بین المللی با معیارهای جهانی به شکل ستندرد تدوین گردیده است. هر محصل صنف چهارم مکلف به تحریر یک مونوگراف (پروژه) میباشد. علاوتا کتب درسی این پوهنحی ستندرد و مطابق مقتضیات عصر میباشد. این پوهنحی علاوه بر دیپلوم لسانس سرتیفیکیت بین المللی شبکه ها را نیز به فارغین خویش اعطا مینماید. اکادمی منطقوی سیسکو یکی از پروژه های فعال این پوهنحی است که هشت اکادمی محلی سیسکو را در ولایات مزارشریف، هرات ، خوست ، ننگرهار و وزارت های امور زنان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه ایجاد نموده است. که ترینر های مربوطه اکادمی های محلی متذکره نیر در همین اکادمی منطقوی تربیه و به کار گماشته شده اند.

این پوهنحی با پوهنتون دهلی کشور هندوستان، پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان، پوهنتون کپ غربی کشور افریقای جنوبی ، پوهنتون های ماریلند، کالگیت و واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا و پوهنتون های داخلی مانند پولیتخنیک ، شیخ زاید، ننگرهار و موسسه تحصیلات عالی غزنی ارتباطات اکادمیکی دارد.