صبغت الله اسلمزی

 

صبغت الله اسلمزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت: تکنالوژی معلوماتی

سال تولد: 1985

زادگاه:  میدان وردگ

سال شمولبه کدر: 1394

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد دردیپارتمنت IT پوهنځی کمپیوتر ساینس

-کنترول کڼده دربعضی ازبخش های دیتا سنتراین پوهنځی

اثر های علمی چاپ شده:

-Pashto language stemming algorithm

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

-مجازی سازی Virtualization

ایمیل آدرس:  sebghat_aslamzai@yahoo.com, aslamzai@ku.edu.af

شماره تماس: 0744684970