محمد شعیب زرین خیل

 

محمد شعیب زرین خیل

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

 

دیپارتمنت: سیستم های معلوماتی

سال تولد: 1355

زادگاه: لوگر

سال شمولبه کدر: 1383

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

اثر های علمی چاپ شده:
- تیزس ماستری تحت عنوان “Static MySQL Error Checking

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- مقاله علمی تحقیقی تحت عنوان "انواع دیتابیس های غیرسیکویل"

مقاله های علمی چاپ شده:

- تدریس میتودهای تحقیق در ساحه کمپیوتر ساینس

- دیتابیس های بدون لسان سیکویل

ایمیل آدرس : zarinkhail@gmail.,com

شماره تماس: 0778873240  - 0744502696