عبدالوحیدصمدزی

 

عبدالوحیدصمدزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

 

دیپارتمنت: انجنیری نرم افزار

سال تولد: 1348

زادگاه: میدان وردگ

سال شمولبه کدر: 1380

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد دیپارتمنت انجینری نرم افزار

-عضو شورای علمی پوهنځی

-عضو کمیته نظم و دسپلین پوهنځی 

-عضو کمیته کریکولم پوهنځی

اثر های علمی چاپ شده:
- Anvestigation into the Appropriateness of using Agile processes to bild an Educational

- Managemet information system

-لسان++ C

مقاله های علمی چاپ شده:

-مقایسه روشهای توسعه نرم افزار RUP, Scrum

-مقایسه تکنالوژی .Netو Java

-Challenges and Opportunities in E_health: the Afghan Case

-Current Health Records Practices in Afghanintan and Possible Future Development

ایمیل آدرس : samadzai@gmail.com