مژگان جلال

 

مژگان جلال

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهیالی

 

دیپارتمنت:  کمپیوتر ساینس

سال تولد: 8631

زادگاه:  کابل

سال شمولبه کدر: 8661

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

8631Master thesis ( Analysis of common computer viruses mitigation tools)

ایمیل آدرس : Muzhgan.jallal@gmail.com

شماره تماس:  0796155381