برنامه ماستری

 برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل در سال 1393 به کمک پوهنتون تالین کشور استونیا آغاز شده است. این برنامه به اساس تفاهمنامه های رسمی بین پوهنتون کابل و پوهنتون تالین که تفاهمنامه اول در نومبر سال 2013 و تفاهمنامه دوم در اکتوبر 2016 به امضا رسیده است به پیش برده میشود.

نصاب درسی برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس توسط استادان پوهنځی کمپیوتر ساینس و به کمک استادان پوهنتون تالین کشور استونیا تهیه و انکشاف داده شده است. تدریس مضامین، امتحانات، و رهنمائی تیزسهای محصلین نیز توسط استادان پوهنتون تالین استونیا صورت میگیرد و امورات اداری و اکادیمیک توسط بورد ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس رهنمایی و اداره می شود. همچنین استادان پوهنتون تالین کشور استونیا رهنمودهای ضروری جهت تهیه پروپوزل، نوشتن تیزس، و سمینارهای دفاع تیزس را در دسترس پوهنځی کمپیوتر ساینس قرار داده است.

دروس برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس به لسان انگلیسی بوده و از همین سبب کامیابی در امتحان انگلیسی شرط شمولیت در برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس میباشد. پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای تسهیلات لازم از قبیل صنوف درسی، لابراتوارهای کمپیوتر، کتابخانه، انترنت و غیره به محصلین ماستری میباشد. دروس به روش های مختلف از قبیل لکچر، کار گروپی، و پروژه ها میباشد. پوهنځی کمپیوتر ساینس مصمم است تا کیفیت دروس دوره ماستری را هر چه بهتر گردد و از تمام امکانات و منابع موجود خود در این راستا استفاده میکند.

Table 1: M.Sc. Program Course