پروفایل اساتید

پروفایل اساتید


سیدحسن عدلیار

درجه تحصیل: مصروف تحصیل دوکتور

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت: انجنیری نرم افزار

بيشتر...

محمد طارق میران

درجه تحصیل: کاندید دکتورا

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت: تکنالوژی معلوماتی

بيشتر...

 امیرکروړ شهیدزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت: کمپیوتر ساینس

بيشتر...

عبدالوحیدصمدزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت: انجنیری نرم افزار

بيشتر...
محمد شعیب زرین خیل

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت: سیستم های معلوماتی

بيشتر...
هما یاری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت: کمپوتر ساینس

بیشتر...

 صبغت الله اسلمزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت: تکنالوژی معلوماتی

بيشتر...
فرنگیس جمالزاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت: کمپوتر ساینس

بيشتر...
مژگان جلال

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت: کمپیوتر ساینس

بيشتر...

  

 

نام: نورمحمد

تخلص: عطاپور

سرتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت: کمپیوتر ساینس

بیشتر ...