پروفایل اساتید

عبدالولید سالک

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:خاکشناسی و آبیاری

بيشتر...