مرکز حمایه محیط زیست افغانستان – پوهنځی زراعت

( باسابقه دار ترین مرکز مطالعات وفعالیت های محیط زیست در سطح کشور )

تاسیس: هژدهم میزان 1378
Oct.10.1999

به خاطر استفاده معقول و علمی از ثروت های طبیعی افغانستان از قبیل چراگاه ها،جنگل ها ،حیوانات وحشی،نباتات،اکوسیستم های جهیل ها،جبه زار ها، مناطق طبیعی، آب و خاک و هوا که دارای ارزش های حیاتی و اقتصادی می باشند ، همچنان ارتقآ و تقویت آموزش محیط زیست در مکاتب و پوهنتون ها ، بر علاوه تحقیقات و مطالعات پرابلم های ایکولوژیکی، تخریش لایه ازون، سیر گرم شدن بایوسفیر، انقراض حیوانات و نباتات ، اگاهی مردم و جلب همکاری مردم ، موسسات ملی و بین المللی غرض بهبود محیط زیست افغانستان این مرکز ایجاد گردیده است.

 

فعالیت ها :

1. برگزاری کانفرانس علمی بررسی کمبود مواد غذایی در افغانستان به اشتراک دانشمندان پوهنتون کابل

2. برگذاری کانفرانس علمی  مطالعه و بررسی کمبود آب در افغانستان و راه های بیرون رفت از آن .

3. برگزاری نمایشگاه وسایل آفتابی محمد صدیق مخترع .

4.نشر و چاپ مجله علمی مرکز بنام (محیط).

5.تجلیل از روز های جهانی محیط زیست .

6.براه اندازی صد ها کار رضآ کارانه .

7.ایجاد انجمن دوستداران محیط زیست .

8.انتشار لکچر نوت ها و دهها اثر دیگر علمی در ارتباط محیط زیست .

9.باز دید محصلان از کول حشمت خان.

 

پلان آینده :

1.تاسیس دیپارتمنت حفاظت محیط زیست، بعد پوهنځی وبعدتر پوهنتون ویا مرکز بزرگ تحقیقات ومطالعات محیط زیست.

2.همکاری نزدیک با موسسات و دوایر مربوط.

3.تاسیس باغ نباتی، پارک حیات وحش.

4.اگاهی دادن محیط زیست ، توجه خاص به پارک های ملی،مناطق حفاظت شده ، ذخیره گاه حیات وحش و حیات وحش.