معرفی نصاب درسی در هشت سمستر(4 سال)

معرفی نصاب درسی در هشت سمستر(4 سال):

شماره

مضامین

سمستر

مجموع

 

 

اول

دوم

ساعات

لکچر ها

عملی

سال اول-                                  تعداد ساعات درسی در هفته

1

کیمیای عمومی                        

6

6

192

128

64

2

ریاضی                                                        

4

4

128

128

 

3

نباتات عمومی                                                

6

 

96

64

32

4

زوولوژی                                                     

6

6

192

128

64

5

تاریخ معاصر                                                 

4

 

64

64

 

6

ثقافت اسلامی                       

2

2

64

64

 

7

لسان انگلیسی

4

4

128

128

 

8

توسعه زراعتی                       

 

4

64

64

 

9

سیستماتیک نباتی                   

 

6

96

64

32

10

فزیک  عمومی                     

 

4

64

64

 

سال دوم-

1

مبادی خاکشناسی                      

6

 

96

64

32

2

مبادی اقتصاد زراعتی                                       

4

 

64

64

 

3

مبادی نباتات مزروعی                                     

6

 

96

64

32

4

مبادی علوم حیوانی                                           

6

 

96

64

32

5

مبادی مایکروبیولوژی                                    

6

 

96

64

32

6

لسان انگلسی                                                     

4

4

128

128

 

7

ثقافت اسلامی                                                 

2

2

64

64

 

8

مبادی امراض نباتی                                      

 

6

96

64

32

9

مبادی کیمیای عضوی               

 

4

64

64

 

10

مبادی ماشین و آلات زراعتی     

 

6

96

64

32

11

مبادی هارتیکلچر                   

 

6

96

64

32

12

مبادی جنگلات                      

 

6

96

64

32

سال سوم-

1

مبادی حشرات                                                 

6

 

96

64

32

2

غذا و تغذیه                          

6

 

96

64

32

3

علوفه جات                          

4

 

64

64

 

4

کیمیای حیاتی                                                  

4

 

64

64

 

5

مبادی کنترول و شناسائی گیاهان هرزه                                                                            

6

 

96

64

32

6

ثقافت اسلامی                               

2

2

64

64

 

7

مبادی ایکولوجی نباتی

 

4

64

64

 

8

مبادی مارکیتنگ محصولات زراعتی          

 

4

64

64

 

9

کیمیای خاک

 

4

64

64

 

10

مبادی احصائیه زراعتی    

 

6

96

64

32

11

مبادی وراثت                   

 

6

96

64

32

12

فزیولوجی نباتی                           

 

4

64

64

 

سال چارم-

1

ذخیره و پروسس                                                    محصولات زراعتی

6

 

96

64

32

2

آبیاری

4

 

64

64

 

3

 غله جات و حبوبات                   

6

 

96

64

32

4

نسل گیری نباتات                     

6

 

96

64

32

5

امراض نباتات مزروعی            

6

 

96

64

32

6

حاصلخیزی خاک و تغذیه نبات    

4

 

64

64

 

7

سمینار                              

2

2

64

64

 

8

ثقافت اسلامی                    

2

2

64

64

 

9

نباتات صنعتی                   

 

6

96

64

32

10

ادویه ضد آفات                   

 

6

96

64

32

11

اساسات تولید تخم های بذری  

 

6

96

64

32

12

حشرات اقتصادی                

 

4

64

64

 

13

طرح و تجارب علمی           

 

4

64

64

 

14

طرح و تجارب علمی           

 

4

64

64