وضعیت فعلی

 

پوهنځی زراعت پوهنتون کابل از بدو تاسیس یک پوهنځی معیاری بوده و با وصف متحمل شدن خسارات دوران جنگ بعد از پروسه بازسازی ارزش های علمی و اکادمیک خویش را حفظ نموده است. در حال حاضر این پوهنځی دارای یک کتابخانه مجهز مسلکی ،  مجله علمی (علم وفن) ، کتابخانه الکترونیک ، لابراتوار کمپیوتر ، سیستم مکمل انترنت ، چهار لابراتوار مجهز مسلکی ، ورکشاپ ماشین و آلات زراعتی و فارم تحقیقاتی تجربوی میباشد که محصلین کار های عملی و استادان کار های تحقیقاتی خویش را درآن به پیش میبرند.

این پوهنځی با آغاز بازسازی و کمک کشور های ایالات متحده امریکا ، جاپان ، فرانسه ، آلمان ، بانک جهانی ، کوریا و موسسات بین المللی مخصوصا؛ ایکاردا ، دفتر همکاری های کشور فرانسه،  FAO و NGO ها، امکانات کافی را باز یافته و کوشش بعمل می آید تا زخم های گذشته التیام یافته و روند باز سازی پوهنځی بیشتر تسریع گردد. فعلا یکتعداد از استادان جوان این پوهنځی در پوهنتون زراعتی و تخنیکی توکیو به کمک مالی کشور جاپان و همچنان پوهنتون پردو ایالات متحده امریکا و پوهنتون بنگلور کشور هندوستان به کمک مالی USDA مصروف تحصیلات ماستری و دوکتورا میباشند. بر علاوه یک تعداد از پروگرام های تریننگ کوتاه و میانه مدت نیز جهت تجدید معلومات و تجارب استادان سابقه دار از طریق پروژه USDA تنظیم میگردد. باز سازی تعمیر فعلی پوهنځی زراعت هم توسط پروژه USDA صورت گرفته است. تدریس به سیستم لکچر ها با مواد جدید درسی با کار های عملی ،مشاهداتی و تا کارهای لابراتواری  توام میباشد.استادان از روش پاور پاینت - Power Point  در صنف استفاده مینمایند.

 دوره تحصیل در این پوهنځی 4 سال بوده و دیپلوم لیسانس میدهد. در این پوهنځی جهت بلند بردن ظرفیت  کار های عملی محصلین سمینار ها و ورکشاپ ها دایر میگردد. یکی از روش های جدید ایکه کیفیت تحصیل را بالا میبرد، و درین پوهنځی روی دست گرفته شده، پروگرام انترن شپ ( Internship Program ) میباشد. درین پروگرام ما یکتعداد از محصلین ممتاز خویش را به موسسات خارجی در چوکات یک توفقنامه برای یک مدت کوتاه ( از یک هفته تا یک ماه ) برای کار های عملی ، تکنالوجی معلوماتی ، و کاریابی فرستاده میشوند و درنتیجه این پروگرام نهایت مفید ثابت گردیده است.  در فارم تجربوی پوهنځی که در داخل پوهنتون کابل نزدیک تعمیر پوهنځی واقع است ، ساحه جداگانه برای کار های عملی محصلین احیاء گردیه که آنها میتوانند کار های عملی و تجربوی خویش بخوبی انجام دهند.

 پوهنځی زراعت با بعضی از پوهنتون های ایالات متحده امریکا مثلا پوهنتون پردو ، پوهنتون کورنل ، پوهنتون دیوس کلیفورنیا ، پوهنتون اریزونا، و پوهنتون الونایز روابط همکاری های متقابل علمی داشته و از طریق پروژه ها کمک و همکاری صورت میگیرد. پوهنتون زراعتی و تخنیکی توکیو کشور جاپان در چوکات یک پروتوکول پوهنتونی پوهنځی را در رابطه به تهیه بورس های تحصیلی دراز مدت و کوتاه مدت یاری میرسانند. بطور خاص این پوهنځی از سال  2003  به اینسوبا پوهنتون پوردو(Purdue University  ) ایالات متحده امریکا همکاری های علمی و تحصیلی داشته که تحت پروژه های معین حمایت و به پیش برده میشود. بر علاوه این پوهنځی با یکتعداد موسسات و انجو های بین المللی ایکه در سکتور زراعت و مالداری فعالیت مینمایند نیزروابط وهمکاری وجود دارد.

روند اعزام کادر های ما به خارج خوب است. طرزالعمل طوریست که ما فارغان ممتاز خویش با در نظرداشت ضرورت و موجودیت بست مطابق به قانون و لوایح تحصیلات عالی بحیث اسیستانت استاد جذب میکنیم و بعد شرایط تحصیلات عالی دوره ماستری و دوکتورا را برای شان مهیا میسازیم. باید متذکر شد که اکثریت مطلق استادان سابقه دار ما از پروگرام های تربیوی کوتاه مدت، کنفراس ها ، سمینار ها و ورکشاپ ها استفاده نموده اند.

این پوهنځی از40 سال بدینسو مجله علمی مسلکی خویش را داشت که توسط آن نتایج تحقیقات علمی و فعالیت های اکادمیک استادان به نشر میرسید. پوهنځی زراعت دارای دو فارم تحقیقاتی بود.یکی آن واقع در دارلامان که فعلا به پوهنتون امریکائی در کابل سپرده شده است. دیگر آن در محوطه پوهنځی قرار دارد و کاملآ فعال میباشد. همچنان پوهنځی دارائی لابراتوار های مجهز ، کتابخانه و کادرهای ورزیده علمی بود که متکی به آن کیفیت کاری خود را مرتبا در سطح عالی تامین میکرد.

فعلا (سال 1390) پوهنځی زراعت دارای 61 نفر استاد برحال میباشد که  57 تن آنها را استاد ان ذکور وبه تعداد4 تن استادان خانم ها میباشند. در همین زمان، از مجموع استادان 5 نفر آن در پوهنتون های زراعتی و تخنیکی توکیو جاپان ، پوهنتون پردو ایالات متحده امریکا و پوهنتون بنگلور هندوستان مصروف تحصیلات دوره ماستری و دوکتورا میباشند. تعداد فعلی محصلین این پوهنځی به  924 نفر میرسد که از جمله 65 نفرآنرا دختران تشکیل میدهد.

اکنون پوهنځی زراعت دارای هشت دیپارتمنت فعال بوده و ساحات کاری برای فارغان این پوهنځی عبارت اند از: وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری ، وزارت احیاء و انکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب ، وزارت تجارت ، بانک ها ، موسسات بین المللی و انجو ها و سکتور خصوصی در زراعت و مالداری میباشد. ولی متآسفانه جذب کدر ها بعد از فراغت مثل سکتور های دیگر درعرصه  های کاری مختلف هنوز خوب نمیباشد.