د یپارتمنت علوم حیوانی

  

از آنجاییکه تربیه حیوانات وبلندبردنمحصولات حیوانی در ارتقا و بلند بردن اقتصاد خانواده واقتصاد ملی از اهمیت خاص برخوردار است و همچنان در صحت و سلامتی انسان ها نقش برازنده دارد ،و امکان عقل سلیم در بدن سالم را فراهم میسازد ، دیپارتمنت علوم حیوانی همزمان بادیپارتمنت های علوم نباتی واقتصاد و توسعه زراعتی در سال 1335در چوکات پوهنځی زراعت پوهنتون کابل پابه عرصه وجود کذاشت. در این دیپارتمنت محصلان جنبه های مختلف مالداری از قبیل تغذیه ، تربیه مرغهای خانکی، کاوهای شیری و کوشتی، بز و کوسفند، نسل کیری و اصلاح نسل و منجمنت همچوموارد راسویه لسانس فرا میکیرند .

 

پوهاند عبیدالله اکبری           

MSc

عضوعلمی

 

پوهاند محمد حسن رشیق      

MSc

عضوعلمی

 

پوهاند الحاج ضیآالدین ضیا   

MSc

عضوعلمی

 

پوهنوال الحاج دوکتورنورمحمدنیاز

PhD

عضوعلمی

 

پوهندوی دوکتور مسعود پټان 

PhD

عضوعلمی

 

پوهندوی سپین جان لالهاند  

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل الحاج محمد امین نظری 

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار عبدالغفورمرادی      

BSc

عضوعلمی

 

نورجان ځاځی                 

BSc

عضوعلمی

 

محمد ولی سحر               

BSc

عضوعلمی