دیپارتمنت حفاظهً نباتات

      اهداف :بلند بردن محصولات زراعتی با کیفیت بلند وكاهش خساره وارده از ناحیه آفات زراعتی. به صورت دقیق وعملی درساحات امراض نباتی، حشرات مضره نباتات وحشرات مفیده مانند (کرم پیله،زنبور عسل، شکاریهاوپرازیتها).همچنان شناخت دقیق علایم، دوران حیات وتنظیم تلفیقی آفات چون قارچها، بکتریا،  ویروسها، نیماتودها ، حشرات مضره (Lepidoptera  شبپرکها ،  Coleoptera قانغوزکها ، Homoptera  شپشکها ی نباتی Orthopteraملخها  وHemipteraخسکها) و کنه های نباتی بوده وهمچنان معرفی طبعیت ، اجزای فعاله ، زهریت واستعمال آفت کشهای زراعتی نیز تدریس میگردد.

پوهاند محمد اکبر پوپل

MSc

عضوعلمی

 

پوهاندغلام رسول فیضی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنوال محمد سلیم رحیمی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل محمد حامد عثمان خیل

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل سخیداد سلیم

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل نور احمد پوپل

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیاراحمد جاوید همت

BSc

عضوعلمی

 

پوهنیار عبدالخالد مددی

MSc

عضوعلمی

 

پوهیالی فوزیه ممتاز

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی احسان الله یوسفزی

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی اسد الله اعظم

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی عبدالسلیم جمیلی

BSc

عضوعلمی