دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

compost-familyNursery1اهداف عمده دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی تربیه کادر های مسلکی و تخصصی بمنظور حفاظت وبهره برداری علمی از ثروت های طبیعی کشور از قبیل حفظ محیط زیست، جنگل ها ، چراگاه ها ، حیات وحش و ازدیاد محصولات جنگلی بوده؛ که از طریق مدیریت کارا واحیای جنگل وچراگاه، مبارزه علیه توسعه صحرا ها از طریق ایجاد فرش های نباتی و در نهایت امر حفاظت تعادل نظام طبیعت و محیط زیست انسان تشکیل میدهد، میباشد.

 اعضای کدر علمی و کارمندان دیپارتمنت:

 

پوهاند غلام نقشبند ناصری

MSc

عضوعلمی

 

پوهندوی نثار احمد کوهستانی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار محمد شهاب حکیمی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار عبدالعزیز محبی

MSc

عضوعلمی

 

پوهینیار سید اسمعیل عمران

MSc

عضوعلمی

 

پوهیالی غلام حسین پویا

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی محمد ناصر شالیزی

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی صفی الله خرم

BSc

عضوعلمی

 

نامزد پوهیالی مجتبی بشری

BSc

عضوعلمی