دیپارتمنت اقتصاد و توسعهً زراعتی

هدف اصلی این دیپارتمنت آماده کردن محصلین از نگاه تیوریکی و عملی در بخش های  اقتصاد زراعتی، ترویج وسایل و تکنالوژی های عصری و اصلاح زراعت عنعنوی میباشد. این دیپارتمنت محصلین را جهت حل مشکلات دهاقین و مالداران در بخش های  اقتصادی و ترویج تکنالوژی های جدید در قریه ها و قصابات تربیه و رهنمایی مینماید. همچنان در تشخیص  و حل پرابلم های سکتور زراعت و مدیریت بهتر منابع مزرعه و سکتور زراعت و جهت ارتقای مولدیت ،مصونیت غذایی و ارتقای سطح زندگی جامعه دهقانی و رشد پایدار اقتصاد ملی کادر ها را تربیه مینماید.

اعضای کدر علمی و کارمندان دیپارتمنت

 

 

پوهنوال غلام محمد بهرام

PhD

عضوعلمی

 

پوهنمل محمدنواب امین

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل نصرت الله اکبرزاد

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل فضل الدین فضل

PhD

عضوعلمی

 

پوهنیارحسین گل اریوبی

MSc

عضوعلمی

 

پوهیالی نجیب الله حسن زوی

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی ساره توخی

BSc

عضوعلمی

 

پوهیالی پریسا کریمی

BSc

عضوعلمی

 

پوهنیار حیات الله احمد زی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار غلام حضرت حلیمی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار محمد ادریس روف

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیار غلام هنر یار

MSc

عضوعلمی

 

پوهیالی طارق سالاری

BSc

عضوعلمی