اهداف

   وظایف این پوهنځی راپرورش کادر های ملی تخصصی در رشته های مورد ضرورت چون زراعت و مالداری ، درامر عصری ساختن سکتور زراعت و مالداری به منظور افزایش تولید و استحصال محصولات زراعتی جهت رشد اقتصادی و رفاه مردم در افغانستان تشکیل میدهد.

اهداف: برای تحقق وظایف فوق، اهداف عمومی ذیر مطرح می باشد:

  1. پیشبرد امور تدریس مضامین با در نطر داشت ضرورت های جامعه به شیوه های معیاری و جدید.
  2. اجرای تحقیقات علمی توسط استادان و محصلین در عرصه ورشته های زیربط سکتور زراعت و مالداری.
  3. انجام تالیفات علمی ، ارایه سیمینار های علمی ومسلکی و دیگر فعالیت های اکادمیک جهت استفاده ضرورت مندان وعلاقه مندان سکتور زراعت و مالداری.