تاریخچه

 

 

سکتورزراعت بر اقتصاد و جامعه ی  افغانستان استیلا دارد بنابر شرایط طبیعی و اقلیمی، اساس انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور در آینده نیز بر زراعت متکی خواهد بود  حتی اگر سهم و اهمیت نسبی زراعت در اقتصاد ملی کاهش یابد، حجم مطلق این سکتوربه طور وسیع  افزایش یافته و به نیروی محرک تغییر اقتصاد و حتی بیشتر از آن به وسیله  تآمین مصؤونیت غذایی ،کاهش فقر و بیکاری و همچنان محو کشت مواد مخدر مبدل خواهد شد.

پوهنځی زراعت پوهنتون کابل یکی از پوهنځی های سابقه دارومعتبر کشور بوده که دارای سابقه بیشتر از55سال بوده و برای سکتور زراعت و مالداری ، متخصصین تربیه می نماید تا آنها در راستای انکشاف و ترقی کشور خدمات شایسته و بایسته را انجام دهند .

  این پوهنځی با پوهنځی انجنیری یکجا به نام پوهنځی زراعت و انجنیری در سال 1335هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون کابل تاسیس گردید و امور آنها تا دو سال توسط پوهنځی علوم اداره می شد. هر دو پوهنځی در سال 1337 از پوهنځی علوم جدا گردیده و به حیث واحد های مستقل  شروع به فعالیت نمودند. اولین دوره فارغان را در سال 1338 به تعداد ( 9 ) نفر به جامعه تقدیم نمود.این پوهنځی در آغاز از تعمیر پوهنځی علوم وتعمیر طب کابل استفاده می نمود. در سال 1344 به عمارت موجوده که در ساحه 2800 متر مربع به شکل عصری و اساسی اعمار گردید ،انتقال یافت.

 

در اوایل پوهنځی زراعت پوهنتون کابل در سه رشته تخصصی ( علوم نباتی ، علوم حیوانی و اقتصاد و توسعه زراعتی ) متخصصان را به سویه یی لیسانس تربیه می نمود. بعد به هفت  دیپارتمنت جداگانه اگرانومی – علوم حیوانی – حفاظه نباتات – اقتصاد و توسعه زراعتی – هارتیکلچر – جنگلات و منابع طبیعی – خاکشناسی و آبیاری ، انکشاف نمود.

 تربیه متخصصان فنی و مسلکی  در رشته های زراعت و مالداری به منظور خدمتگذاری در تعمیم و انکشاف زراعت عصری اهداف عمده ی این پوهنځی را تشکیل می دهد. فارغان لیسه های مرکز وولایات به خصوص فارغان مکاتب مسلکی زراعت بعد ازسپری کردن امتحان کانکور وزارت تحصیلات عالی و امتحان اختصاصی با اخذ نمرات معیاری حق شمول را در  پوهنځی حاصل می نمایند.                  

 

بر مبنای قرارداد های که میان دولت افغانستان و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) صورت گرفت، پوهنحی زراعت از آغاز فعالیت تا سال 1354 با پوهنتون وایومینگ (Wyoming University) و نبراسکا (Nebraska) همکاری و توأمیت داشت. از سال 1367 تا 1371 تحت پروژه های خاص توسط سازمانهای متحدUNDP  و FAO که مربوط به ملل متحد می باشند، حمایت می گردید.

پوهنځی زراعت پوهنتون کابل در سال 1371 دارای بیش از 60 تن استاد بود که اکثرآنها در پوهنتون های امریکایی ، اروپایی و اتحاد شوروی اسبق به سویه ماستری و داکتری تحصیل نموده بودند  ولی متاسفانه در دوران جنگ همه هست و بود پوهنځی از بین رفت و اکثر استادان عالی رتبه به کشور های خارج مهاجر شده و یا با گذشت  زمان بنا بر کبر سن داعی اجل را لبیک گفته اند.