دیپارتمنت کیمیای فزیکی

دیپارتمنت کیمیای فزیکی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی کیمیا بوده، که بعد از ایجاد پوهنځی کیمیا در سال 1395 رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای لابراتوار تطبیقاتی کیمیای فزیکی برای محصلان صنوف مختلف و لابراتوار تحقیق میباشد، لابراتوار متذکره که قبلا در چوکات دیپارتمنت کیمیای پوهنځی ساینس فعالیت مینمود در سال 1340 تاسیس گردیده بود، در این لابراتوار ها تشخیص مرکبات به میتود های مختلف فزیکی صورت میگرفت.

هدف عمده این دیپارتمنت تربیه مربیان و متخصصان به منظور تدریس، اجرای کار های تخصصی در موسسات تولیدی و صنعتی کشور است. علاوه بر لابراتوار های متذکره که برای تطبیقات محصلان اختصاص یافته لابراتوار تحقیق نیز وجود دارد.

دیپارتمنت کیمیای فزیکی دارای 4 استاد میباشد که از جمله دو تن استادان به درجه ماستر و دو تن به درجه لیسانس میباشند.

مضامین که در این دیپارتمنت تدریس میگردد، عبارت اند از:کیمیای فزیکی، ترمودینامیک کیمیاوی، کینیتیک کیمیاوی، الکتروشیمی، میتود های فزیکو کیمیاوی، سپکتروسکوپی، کیمیای کوانت، ساختمان مالیکول، فزیکل فارمسی.