نصاب درسی

مفردات درسی پوهنځی کیمیا

  سمستراول

1

کیمیای عمومی

CH 101

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

2

ریاضی عمومی

CH 102

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت ریاضی

3

تاریخ معاصر

CH 103

1

1 ساعت

 

علوم اجتماعی

4

کمپیوتر

CH 104

2

2 ساعت

 

کمپیوترساینس

5

ثقافت اسلامی

CH 105

1

1 ساعت

 

شرعیات

6

انگلیسی

CH 106

2

2 ساعت

 

ادبیات

7

فزیک عمومی

CH 107

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت فزیک

8

 

 

 

 

 

 

مجموع ساعات

 

18کریدت

18 ساعت

 

 

 

سمستر دوم

1

کیمیا عمومی

CH 108

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

2

فزیک عمومی

CH 109

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت فزیک

3

ریاضی عمومی

CH 110

4

4 ساعت

 

دیپارتمنت ریاضی

4

کمپیوتر

CH 111

2

2 ساعت

 

کمپیوترساینس

5

ثقافت اسلامی

CH 112

1

1 ساعت

 

شرعیات

6

انگلیسی

CH 113

2

2 ساعت

 

ادبیات

7

روانشناسی

CH 114

1

1 ساعت

 

تعلیم وتربیه

مجموع ساعات

 

18

18ساعت

 

 

 

سمستر سوم

1

کیمیای غیرعضوی

CH 201

3 + 1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

2

کیمیای عضوی

CH 202

3 + 1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

3

کیمیای محاسبوی

CH 203

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

4

کیمیای تحلیلی توصیفی

CH 204

3 + 1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

5

ریاضی عالی

CH 205

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت ریاضی

6

انگلیسی

CH 206

2

2 ساعت

 

ادبیات

7

ثقافت اسلامی

CH 207

1

1 ساعت

 

شرعیات

8

کمپیوتر

CH 208

2

2 ساعت

 

کمپیوتر ساینس

 

 

 

 

 

 

مجموع ساعات

 

21

18 ساعت

6 ساعت

 

 

سمستر چهارم

1

کیمیای عضوی

CH 210

3+1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

2

کیمیای تحلیلی توصیفی

CH 211

3+1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

3

کیمیای محاسبه

CH 212

2

2ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

4

کیمیای غیرعضوی

CH 213

3+1

3 ساعت

2ساعت

دیپارتمنت کیمیا

5

ریاضی عالی

CH 214

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت ریاضی

6

انگلیسی

CH 215

2

2 ساعت

 

ادبیات

7

ثقافت اسلامی

CH 216

1

1 ساعت

 

شرعیات

8

کمپیوتر

CH 218

2

2 ساعت

 

کمپیوتر ساینس

9

 

 

 

 

 

 

مجموع ساعات

 

21

18ساعت

6 ساعت

 

 

سمسترپنجم

1

کیمیاعضوی

CH 301

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

2

کیمیا تحلیلی مقداری

CH 302

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

3

ترمودینامیک

CH 303

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

4

کیمیای غیرعضوی

CH 304

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

5

ثقافت اسلامی

CH 305

1

1 ساعت

 

شرعیات

6

کیمیای کوانت

CH 306

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

7

روانشناسی

CH 307

1

1 ساعت

 

تعلیم وتربیه

مجموع ساعات

 

18

15اعت

6 ساعت

 

 

سمسترششم

1

کیمیا عضوی

CH 307

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

2

کیمیا تحلیلی مقداری

CH 308

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

3

ترمودینامیک

CH 309

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

4

میتودهای فزیکوکیمیاوی

CH310

2

2 ساعت

 

 

4

ساختمان مالیکول

CH 311

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

5

رادیوشیمی

CH 312

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

6

ثقافت اسلامی

CH 313

1

1 ساعت

 

شرعیات

7

 

 

 

 

 

 

مجموع ساعات

 

19

16 ساعت

6 ساعت

 

 

سمسترهفتم

1

بیوشیمی

CH 401

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

2

کنتیک کیمیاوی

CH 402

2 + 1

2 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

3

تکنالوژی کیمیاوی

CH 403

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

4

سپکتروسکوپی

CH 404

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

5

الکتروشیمی

CH 405

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

6

کیمیای پولیمیر

CH 406

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

7

مواد ملونه

CH 407

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

8

ثقافت اسلامی

CH 408

1

1 ساعت

 

شرعیات

مجموع ساعات

 

20

17 ساعت

6 ساعت

 

سمسترهشتم

1

کیمیای کلوئید

CH 409

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

2

مواد طبیعی

CH 410

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

3

کرستل شیمی

CH 411

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

4

بیوشیمی

CH 412

2

2 ساعت

 

دیپارتمنت کیمیا

5

تکنالوژی کیمیاوی

CH 413

3 + 1

3 ساعت

2 ساعت

دیپارتمنت کیمیا

6

ثقافت اسلامی

CH 414

1

1 ساعت

 

شرعیات

7

سیمینار

CH 415

6

6ساعت

 

 

مجموع ساعات

 

19

18ساعت

2 ساعت

 

 

مجموع کریدیت 154

 

مضامین عمومی

شماره

نام مضمون

کود مضمون

1

تاریخ معاصر

CH 103

2

کمپیوتر

CH 217– CH 208– CH 111 – CH 104

3

ثقافت اسلامی

CH 414 – CH 408 – CH 313 – CH 305 – CH 216 – CH 207- CH 112 – CH 105

4

انگلیسی

CH 215 – CH 206 – CH 113 – CH 106

5

روان شناسی

CH 307CH 114

فیصدی مضامین عمومی % 17

مضامین اساسی

شماره

نام مضمون

کود مضمون

1

کیمیای عمومی

CH 108 – CH 101

2

ریاضی عمومی

CH 110 – CH 102

3

فیزیک عمومی

CH 109 – CH 107

4

ریاضی عالی

CH 214 – CH 205

فیصدی مضامین اساسی %14

مضامین اختصاصی

شماره

نام مضمون

کود مضمون

1

کیمیای غیر عضوی

CH 304 – CH 213 – CH 201

2

کیمیای عضوی

CH 307 – CH 301 – CH 210 – CH 202

3

کیمیای محاسبوی

CH 212 – CH 203

4

کیمیای تحلیلی توصیفی

CH 211 – CH 204

5

کیمیای تحلیلی مقداری

CH 308 – CH 302

6

ترمودینامیک

CH 309 – CH 303

7

میتود های فزیکو کیمیاوی

CH 310

8

ساختمان مالیکول

CH 311

9

کیمیای کوانت

CH 306

10

رادیو شیمی

CH 312

11

بیو شیمی

CH 412 – CH 401

12

کنتیک کیمیاوی

CH 402

13

تکنالوجی کیمیاوی

CH 413 – CH 403

14

سپکتروسکوپی

CH 404

15

الکترو شیمی

CH 405

16

پولیمیر

CH 406

17

مواد ملونه

CH 407

18

کلوئید

CH 409

19

مواد طبیعی

CH 410

20

کرستل شیمی

CH 411

فیصدی مضامین اختصاصی %69