اهداف

یکی از اهداف عمده این پوهنځی تربیه کادر های جوان جهت تدریس در موسسات ثانوی وزارت معارف وموسسات تحصیلات عالی میباشد، همچنان تربیه متخصصین کیمیا جهت پیشبرد امور اختصاصی در فابریکات تولیدی و صنعتی کشور از جمله اهداف پوهنځی کیمیا میباشد، چنانچه اکثریت فارغین این پوهنځی هم اکنون دروزارت معادن وصنایع در تحلیل و تجزیه مواد کیمیاوی درلابراتوارها، در وزارت آب وبرق درقسمت تجزیه آب، دروزارت مالیه درلابراتوارهای مربوطه گمرکات وسایرموسسات تولیدی و تجزیوی وظایف محوله را با دقت انجام میدهند.